Zdroj: www.cni.cz

MDT666. 764. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 20. 7. 1990

ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY

HOREČNATÉ A HOREČNATO-VÁPENATÉ

Gravimetrická metóda, fotometrická metóda

a metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

stanovenia obsahu oxidu kremičitého

ČSN 72 6026 časť 3

ČSN 72 6026 časť 3 (eqv ST SEV 6437-88)

Материалы и изделия огнеупорные магнезиальные и магнезиально-известковые. Гравиметрический, фотометрический и атомноабсорпционный методы определения содержания двуокиси кремния

Refractories. Magnesite and magnesite-lime materials. Determination of silicon dioxide. Gravimetric, photometric and atomic absorption methods.

Táto norma je prekladom ST SEV 6437-88 Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté (magnezitové) a horečnato-vápenaté (dolomitové). Gravimetrická metoda, fotometrická metoda a metoda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu kremičitého.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odkazoch zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma určuje na stanovenie obsahu oxidu kremičitého gravimetrickú metodu pri obsahu oxidu kremičitého nad 2 %; fotometrickú metódu pri obsahu oxidu kremičitého do 2 %; metódu atómovej absorpčnej spektrometrie pri obsahu oxidu kremičitého nad 0, 2 %.

Pri práci musia byť dodržané všetky ustanovenia podl'a ČSN 72 6026, časť 1 (zodpovedá ST SEV 966-89).

Nahrádza ČSN 72 6026 časť 3 a ČSN 72 6026 časť 4 zo 17. 6. 1980

Účinnosť' od: 1. 7. 1991

30977

Zdroj: www.cni.cz