Zdroj: www.cni.cz

MDT 666. 764. 001. 4 ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA Schválená: 20. 7. 1990

ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY A VÝROBKY HOREČNATÉ A HOREČNATO-VÁPENATÉ

[Fotometrická metoda a metoda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu manganatého

ČSN 72 6026 časť 10

ČSN 72 6026 časť 10 (eqv ST SEV 975-88)

Материалы и изделия огнеупорные магнезиальные и магнезиально-известковые. Фотометрический и атомно-абсорпционный методы определения содержания закиси марганца

Refractories. Magnesite and magnesite-lime materials. Determination of manganous oxide. Photometric and atomic absorption methods

Táto norma je prekladom ST SEV 975-88 Žiaruvzdorné materiály a výrobky horečnaté (magnezitové) a horečnato-vápenaté (dolomitové). Fotometrická metoda a metoda atómovej absorpčnej spektrometrie stanovenia obsahu oxidu manganatého.

V zmluvno-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili, sa používa (v odkazoch zmluvných dokumentov) priamo norma RVHP.

Táto norma určuje na stanovenie obsahu oxidu manganatého fotometrickú metodu pri obsahu oxidu manganatého od 0, 05 do 1, 0 %; metódu atómovej absorpčnej spektrometrie pri obsahu oxidu manganatého od 0, 01 do 1, 0 %.

Pri práci musia byť dodržané všetky ustanovenia podľa ČSN 72 6026 časť 1 (zodpovedá ST SEV 966-89).

Nahrádza ČSN 72 6026 časť 10 zo 17. 6. 1980

Účinnost' od: 1. 7. 1991

30980

Zdroj: www.cni.cz