Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.01+624.
15:624.04

Schválena 8.12.1988

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
A ZÁKLADOVÝCH PŮD
Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 0031


 

 

ČSN 73 0031 (eqv ST SEV 384-87)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Structural reliability. Basic requirements for design

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 384-87 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet. Údaje souhlasné s ST SEV 384-87 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma se vztahuje na nosné stavební konstrukce a jejich části, dílce a spoje (dále jen konstrukce) z různých materiálů a na základové půdy, a to pro všechny druhy stavebních technických objektů (dále jen objekty). Určuje základní ustanovení pro výpočet konstrukcí a základových půd.

Pro navrhování konstrukcí z různých materiálů a základových půd, pro určování zatížení, kterým mají konstrukce vzdorovat, a pro navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách a opravách platí samostatné technické normy zpracované v návaznosti na tuto kmenovou normu.

Technické normy pro provádění konstrukcí, zkoušení a kontrolu konstrukcí a materiálů, eventuálně další normy související s

normativním zajištěním spolehlivosti konstrukcí, popř. objektů jako celků vycházejí ze zásad této normy.


Nahrazuje ČSN 73 0031
z 9.9.1977

Účinnost od:
1.1.1990

31018-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz