Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 699.81:662

Prosinec 1992

Požární bezpečnost staveb
VÝHŘEVNOST HOŘLAVÝCH LÁTEK

ČSN 73 0824


 

 

 

Fire protection of buildings. Heating value of flammable substances

Sécurité d'incendie des constructions. Puissance calorifique des matières combustibles

Feuersicherheit der Bauten. Heizwert der brennbaren Stoffe

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 38 5521 Stanovení spalného tepla a výhřevnosti topných plynů

ČSN 44 1352 Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

ČSN 65 6169 Kvapalné palivá. Stanovenie spalného tepla a výhrevnosti

ČSN 65 6170 Petroleje letecké. Stanovení výhřevnosti výpočtem

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0864 Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení požární výhřevnosti hořlavých látek pevného skupenství

 

Nahrazení předchozí normy

Tato norma nahrazuje ČSN 73 0824 Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek z 15. 5. 1979.

 

Změny proti předchozí normě

 

Základ této normy tvoří revidované hodnoty normové výhřevnosti hořlavých látek a jejich součinitelé K z předchozí normy. Výběr látek byl aktualizován a rozšířen o hořlavé látky u nichž byla stanovena normová výhřevnost, součinitel K a součinitel kp1, který v předchozí normě nebyl.

 

Nově byl upraven stav, kdy není v normě uvedena normová výhřevnost látky. Způsoby nezaručující určení správné hodnoty výhřevnosti byly vyloučeny a rozhodujícím způsobem pro určení výhřevnosti je zkouška podle příslušné ČSN.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: RHH/RHN/ požární bezpečnost v budovách, TLS/hořlaviny, BJD.F/ měření teploty, LBB.HC/definice, ABL/technické podmínky

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, s. p., IČO 171 328 - Ing. Pavel Neudert, CSc.

Technická normalizační komise: TNK číslo 27 - Požární bezpečnost

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jana Pokorná

 

(c) Federální úřad pro normalizaci a měření
31047


Strana 2

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví normové hodnoty výhřevnosti hořlavých látek a jim příslušející součinitele pro výpočet požárního zatížení podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz