Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 691.004.12-758.364

22.02.1991

Požárně technické vlastnosti hmot
STANOVENÍ ŠÍŘENÍ PLAMENE
PO POVRCHU STAVEBNÍCH HMOT

ČSN 73 0863


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Determination of flame propagation along the surface of building materials

 

Tato norma platí pro stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot. Šíření plamene je dáno relativní hodnotou, která se určuje laboratorní zkouškou průkaznou pro obor požární bezpečnosti staveb.

 

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

 

Názvosloví

1. Index šíření plamene - relativní hodnota, kterou je vyjádřena schopnost stavebních hmot se vznítit a šířit po svém povrchu plamen. Vyjadřuje se podílem délkové jednotky a časem, v němž plamen dosáhne určený bod.

 

Značky

2. Při stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot podle této normy se používá těchto značek:

A,B  označení sledovaných bodů na zkušebním vzorku, 1TE až 5TE označení termoelektrických článků,

is  index šíření plamene v mm.min-1,

tA,tB teplota v bodech A, B ve °C

DtA, DtB teplotní přírůstek v bodech A, B ve °C,

Dt'A, Dt'B největší teplotní přírůstek v bodech A, B ve °C,

Dt  časový interval v min,


ČSN 73 0863
z 11.3.1983

Účinnost od:
1.1.1992

31054-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz