Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 624.012.46:693.56

Schválena: 16.8.1986

PROVÁDĚNÍ A KONTROLA KONSTRUKCÍ
Z PŘEDPJATÉHO BETONU

ČSN 73 2401


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Construction and technical inspection of prestressed concrete structures

 

Tato norma, navazující na ČSN 73 2400, platí pro provádění a kontrolu konstrukcí z obyčejného hutného předpjatého betonu, navržených podle ČSN 73 1201.

 

Pro konstrukce z jiných druhů předpjatého betonu a pro konstrukce a dílce z předpjatého betonu, pro které platí zvláštní normy, popř. předpisy, platí tato norma jen v rozsahu vymezeném normami, popř. předpisy platnými pro tyto konstrukce.

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Všeobecně

1.1.1. Pro provádění a kontrolu konstrukcí z předpjatého betonu platí ustanovení ČSN 73 2400, pokud tato norma nestanoví jinak. Konstrukce z předpjatého betonu se považují za konstrukce, jimž přísluší vyšší náročnost na provádění a kontrolu.

 

1.1.2. Konstrukce z předpjatého betonu se provádějí podle projektové dokumentace vypracované podle ČSN 73 1201. Projektová dokumentace musí obsahovat úplný a dostatečně jasný popis postupu provádění.

 

Poznámka: Základní požadavky a údaje pro provádění prací stanoví projektová dokumentace. Jsou to zejména údaje o druhu a jakosti betonu, o druhu, jakosti, rozměrech a uložení předpínací a betonářské výztuže, o druhu a jakosti betonu vyplňujícího spáry dělených konstrukcí, o způsobu betonování konstrukce, o druhu a jakosti lepidla pro lepení spar, o způsobu a postupu vyplňování, popř. lepení spar dělených konstrukcí, o vytváření kabelových kanálků, o ukládání předpínací výztuže, o pevnosti betonu v době zavedení předpětí, o druhu, jakosti, rozměrech a uložení kotev a spojek, o způsobu a postupu kotvení, popř. spojování a napínání předpínací výztuže, o způsobu a postupu zavádění předpětí do betonu, o přetvoření napínané předpínací výztuže, o způsobu a postupu injektování kabelových kanálků, o zavěšení, podepření a uložení dílců při jejich dopravě, skladování a osazování, o rozmístění otvorů pro vhánění injektážní malty a otvorů pro odvzdušnění injektovaných kabelových kanálků, o opatřeních k zajištění trvanlivosti a bezpečnosti konstrukce apod. Předpokládají-li se v projektové dokumentaci zvláštní výrobní postupy, zvláštní výrobní zařízení apod., doplní se tato příslušným způsobem.


Nahrazuje ČSN 73 2401
ze 17.12.1969

Účinnost od:
1.1.1988

31156-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz