Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 665.75.001.33

Leden 1993

Ropné výrobky. Paliva (třída F)
KLASIFIKACE
Část 0: Všeobecně

ČSN
ISO 8216/0

65 6501

 

 

 

Petroleum products - Fuel (class F) - Classification - Part 0: General

Produits pétroliers - Combustibles (classe F) - Classification - Pertie 0: Généralitiés

Mineralölprodukte - Brennstoffe (Klasse F) - Klassifikation - Teil 0: Allgemeines

 

Tato norma obsahuje ISO 8216/0:1986

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 8681  dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 8216/0:1986  Petroleum products - Fuels (Class F) Classification - Part 0: General (Ropné výrobky. Paliva (třída F). Klasifikace. Část 0: Všeobecně)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění desskriptoru: JN/JO/ropné výrobky, JF/paliva, LIG.L/klasifikační systémy, MIB/MIH/symboly

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Benzina, s. p. - Výzkumný ústav paliv a maziv, Praha, IČO 012 033, Ing. Karel Urban

Technická normalizační komise: TNK 72 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Emilie Škardová

 

ã Federální úřad pro normalizaci a měření
32045


Strana 2

Ropné výrobky. Paliva (třída F).

ISO 8216/0

KLASIFIKACE.

První vydání

Část 0: Všeobecně

1986-12-5


 

MDT 665.75

 

Deskriptory: petroleum products, fuels, classification

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 Mezinárodní norma ISO 8216/0 byla připravena technickou komisí ISO/TC 28, Ropné výrobky a maziva.

 

Mezinárodní normy podléhají čas od času revizi. Uvedená norma odpovídá poslednímu vydání, pokud není uvedeno jinak.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 8216 určuje obecnou klasifikaci ropných paliv a označuje se písmenem F.

V závislosti na typu paliva je do třídy F zařazeno 5 kategorií paliv.

Podrobná klasifikace, s ohledem na doplňující podmínky použití, typ, vlastnosti nebo charakteristiky určí skupiny výrobků v každé kategorii a bude obsažena v jednotlivých dalších částech této normy, pokud budou potřebné.

 

POZNÁMKY

 

1 Ropná paliva odpovídají požadavkům ISO 8216 v případě, že se tato paliva nebo jejich složky nepoužily před jejich výrobou k jiným účelům. Složkami se rozumí palivové frakce získané výhradně zpracováním ropy.

2 Třída F pro paliva je definována jako část klasifikace ropných výrobků, uvedené v ISO 8681.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz