Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

55.020

Únor 1993

Přepravní balení. Provozní zkoušky v přepravním řetězci. Záznam údajů

ČSN ISO 4178


77 0640

 

 

 

Complete, filled transport packages - Distribution trials - Information to be recorded

Emballages d'expédition complets et pleins - Essais relatifs au systéme de distribution - Informations a noter

Spezifikation für bei Verteilungsversuchen mit kompletten, angefüllten Transportverpackungen aufzuzeichnende Informationen

 

Tato norma obsahuje ISO 4178:1980.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 77 0001 Názvosloví obalové techniky. Zkoušení obalových prostředků a balení

 

ČSN 77 0005 Vlastnosti a zkoušení obalových prostředků a balení

 

ČSN 77 0203 Obaly a balení. Metoda kondicionování ke zkouškám (eqv ISO 2233:1986)

 

ČSN 77 0605 Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek přepravního balení. Všeobecné zásady (eqv ISO 4180/1:1980)

 

ČSN 77 0606 Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek přepravního balení. Kvantitativní parametry (eqv ISO 4180/2:1980)

 

ČSN 77 0631 Přepravní balení. Zkouška rázem při volném pádu (eqv ISO 2248:1985)

 

ČSN 77 0632 Přepravní balení. Zkouška horizontálním rázem (eqv ISO 2244:1985)

 

ČSN 77 0633 Přepravní balení. Zkouška vibrací (eqv ISO 2247:1985)

 

ČSN 77 0635 Přepravní balení. Zkouška stohováním (eqv ISO 2234:1985)

 

ČSN 77 0636 Přepravní balení. Zkouška překlápěním (eqv ISO 2876:1985)

 

ČSN 77 0643 Přepravní balení. Zkouška překocením (eqv ISO 8768:1986)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: QB/doprava, QBL/nákladní doprava, QQ/balení, QQQ/obaly, BL/BY/zkoušení, CKR.F/mechanické rázy, COB.G/vibrace

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGISTIK, spol. s r. o., Praha, IČO 416 958 44 - Ing. Jindřich Jandourek

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Staněk

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32060


Strana 2

PŘEPRAVNÍ BALENÍ

Provozní zkoušky v přepravním řetězci

Záznam údajů

ISO 4178


 

První vydání

1980-03-15

 

MDT 621.798.1

 

Deskriptory: packages, transport packages, complete and filled packages, information, data processing, mechanical shock, vibration

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je ceIosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o nějaké téma (námět), pro které byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke schválení před jejich přijetím jako mezinárodních norem Radou ISO.

 

Mezinárodní normu ISO 4178 vypracovala technická komise ISO/TC 122 Balení a byla rozeslána členům v březnu 1979.

 

Byla schválena členy z následujících zemí:

 

Austrálie

Rakousko

Belgie

Brazílie

Bulharsko

Kanada

Československo

Dánsko

Holandsko

SRN

Maďarsko

Indie

Izrael

Itálie

Japonsko

Lybijská arabská jamahirie

SSSR

Jugoslávie

Nový Zéland

Polsko

Jihoafrická republika

Španělsko

Švédsko

Spojené království

USA

Francie

 

Žádny člen nevyjádřil nesouhlas s tímto dokumentem.

 

0 Úvod

 

Vztahy mezi riziky, kterým je vystaveno přepravní balení v systému oběhu, a výsledným poškozením, které mohou obaly a/nebo jejich obsah utrpět, jsou důležité při vývoji nových metod zkoušení, při zdokonalování současných metod zkoušení a při tvorbě programů zkoušek.

 

Studium těchto vztahů usnadňuje provádění rozborů při provozním zkoušení přepravního balení v přepravním řetězci při jednotném způsobu zaznamenávání nutných údajů, což umožňuje porovnání obdržených údajů v různých obdobích a za různých podmínek.

 

Norma napomáhá při porovnání předepsaných údajů k zaznamenání. Je určena pro sledování přepravního balení při provozních zkouškách v přepravním řetězci.

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví údaje, které je nutno zaznamenat při provozních zkouškách přepravního balení v přepravním řetězci. Používá se v systému oběhu, kdy je nutno čelit rizikům vyplývajícím ze stohování, z vibrací, horizontálních a vertikálních rázů.


Strana 3

2 Zaznamenávané údaje

 

Při provozní zkoušce musí být zaznamenány následující údaje ve stanoveném pořadí. Podle možnosti musí být výsledky uvedeny ve tvaru tabulky.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz