Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 624.041:624.191.22

Leden 1993

NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ
RAŽENÝCH PODZEMNÍCH OBJEKTŮ
Společná ustanovení

ČSN 73 7501


 

 

 

Design of structures for driven tunnels

Projet des ouvrages souterrains creusés

Entwurf vortriebener untertägiger Objekte.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN  730032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů

ČSN  730035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN  730036 Seismická zatížení staveb

ČSN  731001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN  731208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů

ČSN  731251 Navrhování konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN  736203 Zatížení mostů

ČSN  736206 Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí

ČSN  750250 Zatížení konstrukcí vodohospodářských objektů

 

Další souvisící normy

ČSN 73 7505 Kolektory a technické chodby pre združené trasy podzemných vedení

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 7501 z 26. 10. 1979.

Tím pozbývá platnosti ČSN 73 7501 z 26. 10. 1979 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozí normě

Vzhledem k tomu, že norma již ve svém původním znění vystihovala obecně progresivní směr navrhování stavebních konstrukcí, dochází při její revizi v podstatě pouze ke změnám v úpravě, vypuštění, doplnění či nahrazení jen některých článků při zachování základních zásad a uvedení do. souladu s novými či revidovanými souvisícími normami (např. ČSN 73 0031, ČSN 73 0037). V tomto smyslu oproti předcházející normě došlo k úpravám článků ve všech kapitolách, z nichž lze zvláště zvýraznit:

- rozšíření platnosti normy i na podzemní díla s výrubovým průřezem menším než 16 m2;

- zařazení článků k určování normového zatížení podzemních konstrukcí;

- možnosti diferencovaného postupu při projektování s návrhem na zařazení podzemních objektů do tří geotechnických kategorií;

- požadavek ohodnocení samonosnosti horninového masivu jako jeden ze základních výsledků inženýrskogeologického výzkumu;.

- návrh na diferencované měření in situ v závislosti na geometrické kategorii objektu.

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
32067


Strana 2

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: RCE.R/tunely, RXB.M/ražení tunelů, RB/RE/stavební díla, RBJ/ projektování, ALD/konstrukční výpočet, CKN/CKO/zatížení, RXH/stavební hmoty, LBB.H/názvosloví, LBB.HC/definice.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výskumný ústav inžinierskych stavieb, Bratislava, š. p., IČO 154 377, Prof. Ing. Juraj Mencl

Výzkumný ústav inženýrských staveb Brno, s. p., IČO 13693930, Ing. Bohumír Šťastný, CSc.

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Irena Pavlíčková


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro navrhování konstrukcí ražených podzemních objektů s ostěním z betonu, oceli, litiny a zdiva. Platnost se vztahuje na tyto druhy podzemních objektů:

- tunely městských drah (např. metra, městské rychlodráhy, tramvajové dráhy);.

- železniční tunely;

- tunely pozemních komunikací;.

- jiné dopravní tunely;

- štoly a tunely pro uložení potrubí a podzemních vedení;

- vodohospodářské štoly a stoky s volnou hladinou;

- jiné ražené tunely, které vyhovují článkům 2.2 až 2.4;

- ražené stanice městských drah a jiné podzemní objekty složené z více ražených štol a tunelů.

 

Tato norma neplatí pro tlakové a vodohospodářské štoly a stoky, pro něž platí samostatné normy.

 

Betonové konstrukce podzemních objektů vedených pod komunikacemi některého 1druhů uvedených v ČSN  736203 se navrhují podle ČSN 73 6206 (v případě konstrukcí z nepředpjatého betonu) anebo podle ČSN 73 1251 (v případě konstrukcí s předpjatého betonu)..

 

Zatížení podzemních objektů vedených pod komunikací některého z druhů uvedených v ČSN 73 6203 se určuje podle ČSN 73 6203.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz