Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

23.020.30

Březen 1993

Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Zkoušení a dokumentace. Část 7.1: Stavební a první tlaková zkouška

ČSN 69 0010-7-1


69 0010

 

 

 

Stationary pressure vessels. Technical rules. Testing and records. Construction and first pressure test

Recipients de pression stables. Regles techniques. Examen et documentation. Examen de construction et de pression

Stationäre Druckbehälter. Technische Regeln. Prüfung und Dokumentation. Bau- und Eindruckprobe

 

Články 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4. 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 a 4.7 jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského banského úradu a Federálního ministerstva dopravy na základě jejich požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

 

ČSN 69 0010-4.2 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z oceli

 

Souvisící normy

 

ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Tato norma je schvalována a vydávána po částech. Její sestavení je následující:

 

-1.1 Základní část. Všeobecná ustanovení a názvosloví

-2.1 Kategorizace nádob

-3.1 Materiál

-4.1 Výpočet pevnosti. Úvodní část

-4.2 Výpočet pevnosti. Všeobecná část  pro nádoby z oceli

-4.3 Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z barevných kovů

-4.4 Výpočet pevnosti. Všeobecná část pro nádoby z litiny

-4.5 Výpočet pevnosti. Válcové části nádob

-4.6 Výpočet pevnosti. Kuželové části nádob

-4.7 Výpočet pevnosti. Klenutá dna nádob

-4.8 Výpočet pevnosti. Kulové pláště

-4.9 Výpočet pevnosti. Rovná nevyztužená kruhová dna a víka

-4,10 Výpočet pevnosti. Rovná vyztužená kruhová dna a víka

-4.11 Výpočet pevnosti. Rovná obdélníková a eliptická dna a víka

-4.12  Výpočet pevnosti. Vyztužování otvorů

-4.13 Výpočet pevnosti. Trubkové výměníky tepla

-4.14 Výpočet pevnosti. Sférická dna a víka bez lemu

-4.15 Výpočet pevnosti. Vrchlíkové víko a dělený zámek plovoucí hlavy

-4.16 Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičů

-4.17   Výpočet pevnosti. Duplikátorové pláště

-4.18 Výpočet pevnosti. Přírubové spoje

-4.19 Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32106


Strana 2

-4.20 Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava částí nádob

-4.21 Výpočet pevnosti. Opěrné uzly nádob

-4.22 Výpočet pevnosti. Namáhání vysokých svislých nádob od větru a seismických účinků

-4.23 Výpočet pevnosti. Nosné části vysokých svislých nádob

-4.24 Výpočet pevnosti. Jednotná úprava výpočtu pevnosti pro pasport tlakové nádoby provedeného na počítači

-4.25 Výpočet pevnosti. Vysokotlaké nádoby

-4.26 Výpočet pevnosti. Závěsné čepy

-4.27 Výpočet pevnosti. Určení dovoleného přetlaku měřením při tlakování

-5.1 Konstrukce. Základní požadavky

-5.2 Konstrukce. Výstroj tlakových nádob

-5.3 Konstrukce. Požadavky na značení

-6.1 Výroba. Základní požadavky na výrobu

-6.2 Výroba. Svařování

-6.3 Výroba. Součinitel hodnoty svarového spoje

-6.4 Výroba. Kontrola svarových spojů

-7.1 Zkoušení a dokumentace. Tlaková a stavební zkouška

-7.2 Zkoušení a dokumentace. Pasport tlakové nádoby

-8.1 Nádoby pro teploty pod 0 °C. Tlakové nádoby stabilní pracující při teplotě pod 0 °C

-9.1 Konzervace a nátěry. Základní požadavky

-10.1 Smaltované nádoby. Základní požadavky

-11 Vysokotlaké nádoby (záměr zpracovat)

-12 Kulové uskladňovací nádoby (záměr zpracovat)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Tato norma nahrazuje články 891 až 912 ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla z 27. 10. 1975.

 

Změny proti předchozí normě

 

Norma byla přepracována a byla doplněna o požadavky provozních hodnot.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: NIN/NIP/tlakové nádoby, NIP.P/stacionární tlakové nádoby, BL/BY/zkoušení, BNG.H/tlakové zkoušky, LBJ/LBR/dokumenty

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Královopolská strojírna, s. p., Brno, IČO 008 613, Ing. Mojmír Randula; Chevess, v. o. s.,

Brno, IČO 005 449 90, Ing. Milan Slavík

 

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Jan Dania


Strana 3

1 Předmět normy

 

Tato část ČSN 69 0010 platí pro provedení stavební a první tlakové zkoušky tlakových nádob stabilních.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz