Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 676.1/.2.014

Srpen 1993

Papír, lepenka a vlákniny
STANOVENÍ VLÁKNINOVÉHO SLOŽENÍ
Část 2: Návod k vybarvování

ČSN
ISO 9184-2

50 0370

 

 

 

Paper, board and pulps - Fibre furnish analysis - Part 2: Staining guide

Papier, carton et pâtes - Détermination de la composition fibreuse - Partie 2: Guide de coloration

Papier, Pappe und Faserstoffe - Bestimmung der Faserstoffzusammensetzung - Teil 2: Färbungsanweisung

 

Tato norma obsahuje ISO 9184-2:1990.

 

Národní předmluva

 

ČSN ISO 9184 sestává z těchto dalších částí, pod společným názvem Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení vlákninového složení:

- Část 1: Obecná metoda

- Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

- Část 4: Graffova „C" vybarvovací zkouška

- Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

 

Citované normy

 

ISO 9184-1 zavedena v ČSN ISO 9184-1 Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 1: Obecná metoda

ISO 9184-3 zavedena v ČSN ISO 9184-3 Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

ISO 9184-4 zavedena v ČSN ISO 9184-4 Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 4: Graffova „C" vybarvovací zkouška

ČSN 9184-5 zavedena v ČSN ISO 9184-5 Papír, lepenka a vlákniny. Stanovení vlákninového složení. Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

 

Další souvisící normy

ČSN 01 8003-1985 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 9184-2 Paper, board and pulps - Fibre furnish analysis - Part 2: Staining guide (Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení vlákninového složení - Část 2: Návod k vybarvování)

NF Q 03-001-86 Papiers et cartons. Méthodes d'essais. Détermination de la composition fibreuse (Papír a lepenka. Metody zkoušení. Stanovení vlákninového složení)

ASTM D 1030-76 Fibre analysis of paper and paperboard (Vlákninové složení papíru a lepenky)

 

Nahrazení předchozích norem

Sada norem ČSN ISO 9184-1 až 5 nahrazuje ČSN 50 0370-70, ON 50 0371-70 a ČSN 50 0372-55. Tím pozbývá platnosti ČSN 50 0370 z 3.4. 1970, ON 50 0371 z 9. 2. 1970 a ČSN 50 0372 z 28. 6. 1955 v celém rozsahu.

 

Ó Federální úřad pro normalizací a měření
32155


Strana 2

Změny proti předchozí normě

ČSN ISO 9184-3 je podrobnější než nahrazované normy ČSN a ON, jak co do kvalitativního, tak co do kvantitativního stanovení. Uvádí rozlišení většího počtu vláknin než ČSN 50 0370 a ČSN 50 0372. Vypouští se barvicí roztoky podle Sutermeistera a podle Jankeho z ČSN 50 0370.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: WFJ.WFP/papír, WFR.B/lepenka, TFB.T/vláknité materiály, BL/ BY/zkoušení, VRD/barviva

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IRAPA, s. p., Praha, IČO 012 408, Ing. Jana Pačesová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 53 Celulóza, papír a lepenka

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Jindra Bouřilová


Strana 3

PAPÍR, LEPENKA A VLÁKNINY

ISO 9184-2

STANOVENÍ VLÁKNINOVÉHO SLOŽENÍ

První vydání

Část 2: Návod k vybarvování

1990-12-15


 

MDT 676.1/.2.014

Deskriptory: paper, paperboards, paper pulps, tests, determination, composition (property), fibres

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 9184-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny.

 

ISO 9184 sestává z těchto částí, pod společným názvem Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení vlákninového složení:

- Část 1: Obecná metoda

- Část 2: Návod k vybarvování

- Část 3: Herzbergova vybarvovací zkouška

- Část 4: Graffova „C" vybarvovací zkouška.

- Část 5: Lofton-Merrittova vybarvovací zkouška (modifikace Wisbara)

- Část 6: Hmotnostní faktory stanovené metodou hrubosti vláken

- Část 7: Hmotnostní faktory stanovené srovnávací metodou

Část 1 uvádí obecné instrukce pro provádění analýzy vlákninového složení. Používá se spolu s návodem k vybarvování (viz část 2) a s vybarvovacími zkouškami (viz části 3 až 5).

Další části této mezinárodní normy budou publikovány podle potřeby při vyvinutí nových druhů vláken nebo nových vybarvovacích zkoušek.

 

1 Předmět normy

 

Tato část ISO 9184 slouží jako návod pro volbu vhodných vybarvovacích zkoušek pro provádění analýzy vlákninového složení papíru, lepenky a vláknin.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz