Zdroj: www.cni.cz

ČESKO-SLOVENSKÁ NORMA

65.080

Srpen 1993

Průmyslová hnojiva. Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného. Titrační met

ČSN ISO 7408


65 4932

 

 

 

Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen content in the presence of other substances which release ammonia when treated with sodium hydroxide - Titrimetric method

Engrais - Dosage de l'azote ammoniacal en présence d'autres substances libérant de l'ammoniac sous l'effet d'hydroxyde de sodium - Méthode titrimétrique

Düngermittel - Bestimmung des Ammoniak-Stickstoffes in Anwesenheit anderer Stoffe, die Ammoniak unter Einwirken von Natriumhydroxid freisetzen - Titrationsmethode

 

Tato norma obsahuje ISO 7408:1983.

 

Národní předmluva

 

Souvisící normy

 

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

 

ČSN 65 4821 Průmyslová hnojiva. Metody odběru a úpravy vzorků

 

ČSN 65 4822 Průmyslová hnojiva. Metoda přípravy vzorků

 

ČSN 68 4062 Čisté chemikálie a zvláště čisté látky. Chemické indikátory. Příprava roztoků indikátorů

 

ČSN 68 4063 Čisté chemikálie a činidla. Voda destilovaná

 

ČSN 68 4065 Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro acidobazické titrace

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

ISO 7408 Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen content in the presence of other substances which release ammonia when treated with sodium hydroxide. Titrimetric method. (Průmyslová hnojiva - Stanovení amonného dusíku v přítomnosti látek uvolňujících amoniak působením hydroxidu sodného - Titrační metoda)

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje 18 ČSN 65 4814 z 21. 1. 1976.

 

Změny proti předchozí normě

 

Podle této normy lze stanovit amonný dusík v hnojivech i za přítomnosti látek, jako jsou močovina nebo močovino-aldehydové kondenzáty, které uvolňují amoniak v přítomnosti hydroxidu sodného.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

kód deskriptoru/znění deskriptoru: VJC/hnojiva, AVR/průmyslový, BO/BW/chemická analýza a zkoušení, DJS.D/dusík, DJU.NH/amoniak, čpavek, YSS.H/stanovení kvantity, BSD/objemová analýza, DLE.DG/hydroxid sodný, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles

 

© Federální úřad pro normalizaci a měření
32162


Strana 2

PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA

STANOVENÍ AMONNÉHO DUSÍKU V PŘÍTOMNOSTI

LÁTEK UVOLŇUJÍCÍCH AMONIAK

PŮSOBENÍM HYDROXIDU SODNÉHO

TITRAČNÍ METODA

ISO 7408


 

První vydání

1983-12-15

 

MDT 631.8:543.24:546.17

 

Deskriptory: fertilizers, chemical analysis, determination of content, nitrogen, ammoniacal nitrogen, volumetric analysis

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní a nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 7408 byla připravena technickou komisí ISO TC 134, Průmyslová hnojiva a látky pro úpravu půdy, a k připomínkám byla rozeslána v červenci 1981.

 

Norma byla schválena členskými organizacemi následujících zemí:

 

Brazílie

Československo

Čína

Egypt

Francie

Itálie

Izrael

Jihoafrická rep.

Keňa

Korea

Maďarsko

Mexiko

Německá spol. rep.

Nizozemí

Norsko

Nový Zéland

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Srí Lanka

SSSR

USA

Velká Británie

 

Členské organizace následujících zemí vyjádřily nesouhlas s dokumentem z technických důvodů:

 

Indie

 

1 Předmět normy

 

Tato norma stanoví zkušební metodu pro stanovení amonného dusíku v průmyslových hnojivech obsahujících jiné látky, jako jsou močovina nebo močovino-aldehydové kondenzáty, které uvolňují amoniak v přítomnosti hydroxidu sodného.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz