Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

MDT 676.2:620.179.118

Říjen 1993

Papír a lepenka
STANOVENÍ DRSNOSTI/HLADKOSTI
(METODY ÚNIKU VZDUCHU)
Část 1: Obecná metoda

ČSN
ISO 8791-1

50 0419

 

 

 

Paper and board - Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -Part 1: General method

Papier et carton - Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) Partie 1: Méthode générale

Papier und Pappe - Bestimmung der Rauhigkeit/Glätte (die Methoden der Luftweichung)

Teil 1: Allgemeine Methode

 

Tato norma obsahuje ISO 8791-1:1986.

 

Národní předmluva

 

Norma ISO 8791 sestává z těchto částí pod společným názvem Papír a lepenka. Stanovení drsnosti/hladkosti (metody úniku vzduchu):

- Část 1: Obecná metoda

- Část 2: Metoda podle Bendtsena

- Část 3: Metoda podle Sheffielda

- Část 4: Metoda print-surf.

 

Citované normy

ISO 186 - zavedena v ČSN ISO 186 Papír a lepenka. Odběr vzorků pro stanovení průměrné kvality (50 0302)

ISO 187 - zavedena v ČSN ISO 187 Papír, lepenka a vlákniny. Standardní atmosféra pro klimatizaci a zkoušení. Metoda řízení atmosféry a klimatizace vzorků (50 0303)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF Q 03-049:1972   Essais des papiers et cartons. Détermination de la rugosité du papier et du carton selon la méthode du débit d'air a pression constante (Zkoušení papírů a lepenek. Stanovení drsnosti papíru a kartónu metodou úniku vzduchu za konstantního tlaku)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO R00T

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: WFJ/WFP/papír, WFR.B/lepenka, CYS.SC/drsnost (povrchu), CYS.SE/hladkost (povrchu), BL/BY/zkoušení, EIL.CC/vzduch, BLB/zkušební zařízení, BLG/zkušební vzorky, zkušební tělesa, BME/příprava vzorků, těles

 

Vypracování normy

Zpracovatel: IRAPA s. p. Praha, IČO 012408 -- Ing. Jana Pačesová, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 53 Celulóza, papír a lepenka

Pracovník Českého normalizačního institutu: Jindřiška Bouřilová

 

ã Český normalizační institut
32240


Strana 2

Papír a lepenka STANOVENÍ DRSNOSTI/HLADKOSTI

ISO 8791-1

(METODA ÚNIKU VZDUCHU)

První vydání

Část 1: Všeobecná metoda

1986-09-01


 

MDT 676.2:620.179.118

 

Deskriptory: paper, paperboards, tests, determination, roughness, air flow, test equipment

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla technická komise ustavena, má právo být zastoupenv této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování před jejich přijetím Radou ISO jako mezinárodní normy. Hlasuje se v souladu s postupy ISO, vyžadujícími souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 8791-1 byla připravena technickou komisí ISO/TC 6 Papír, lepenka a vlákniny.

Uživatelé musí mít na paměti, že všechny mezinárodní normy podléhají občas revizi a jakýkoliv zde uvedený odkaz na jinou mezinárodní normu znamená vždy její poslední vydání, pokud nebylo uvedeno jinak.

 

0 Úvod

 

ISO 8791 uvádí metody měření drsnosti nebo hladkosti povrchu archů papíru nebo lepenky skupinou pracovních postupů, které lze označit jako postupy na základě úniku vzduchu. Měření se může provádět jakýmkoliv přístrojem, který vyhovuje požadavkům ISO 8791.

ISO 8791-1 uvádí základní požadavky na přístroj a všeobecné pracovní postupy pro zkušební metody, v nichž dochází k úniku vzduchu mezi povrchem zkušebního vzorku a plochou desky.

 

POZNÁMKA -- Některé přístroje založené na úniku vzduchu, například přístroj podle Gurleye, měří únik vzduchu mezi povrchy zkušebních vzorků místo mezi povrchem vzorku a rovným povrchem.

 

Další části uvádějí podrobné požadavky a pracovní postupy používané u jednotlivých přístrojů.

 

1 Předmět normy

 

ISO 8791-1 vymezuje základní požadavky a pracovní postupy pro stanovení drsnosti/hladkosti papíru a lepenky metodami na principu úniku vzduchu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz