Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.316.11

10.07.1974

DIMENZOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
PODLE ÚČINKU ZKRATOVÝCH PROUDŮ

ČSN 38 1754


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Design of electrical equipment with respect to the effects of short-circuit currents

 

Tato norma platí pro dimenzování elektrických zařízení podle poměrů při zkratech ve střídavé elektrizační soustavě s kmitočtem do 60 Hz.

 

I. Názvosloví

 

Názvosloví odpovídá ČSN 35 4200, ČSN 35 4720 a ČSN 38 0411.

 

II. Všeobecné zásady

 

1. Elektrické zařízení a jeho nosné konstrukce musí být navrženy tak, aby při působení zkratových proudů, které se mohou v daném místě vyskytnout, nevzniklo na něm (s výjimkou místa zkratu) poškození nebo deformace elektrického, mechanického nebo tepelného charakteru, které by bránily jeho další spolehlivé funkci. Tomuto požadavku se vyhoví, jsou-li splněny podmínky uvedené v této normě.

 

2. Zkratové poměry jsou určeny těmito parametry:

- počátečním rázovým zkratovým proudem Iks                          [A]

- hodnotou omezeného zkratového proudu určeného působením

  omezujících spínačů nebo pojistek Iomez                               [A]

- nárazovým zkratovým proudem Ikm                                        [A]

- ekvivalentním (oteplovacím) zkratovým proudem Ike                  [A]

- dobou zkratu tk                                                                      [s]

- průběhem zotaveného napětí za podmínek uvedených v čl. 4 - 10 této normy.

 

3. Zkratové poměry se počítají podle ČSN 38 0411 a ČSN 38 0412. Dvojitá zemní spojení tato norma neuvažuje.


ČSN 38 1754
z 23.3.1966

Účinnost od:
01.07.1976

03255-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz