Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.316.925

Listopad 1992

OCHRANY ELEKTRICKÝCH STROJŮ
A ROZVODNÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 33 3051


 

 

 

Protections of electric machines and of distribution switchgear

Les protections des machines électriques et des mécanismes pour la distribution

Selektivschutzen elektrischer Maschinen und Verteilungsanlagen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazná v rozsahu působnosti Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR na základě jejich požadavku.

 

Články 2.1, 2.2, 3.1.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.4.5, 3.5.1 až 3.5.4, 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, 5.3.4, 6.1.1, 6.2.1 až 6.2.3, 6.3, 6.4.1, 7.1.1, 7.1.2, 8.1.1 až 8.1.3, 8.2.4, 8.2.5, 9.1.1, 9.2.1, 10.1.1. 10.2.1, 10.2.2, 11.1.1, 11.2.1, 11.2.3, 13.1.6, 14.2, 14.3 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Projekty rozpracované před datem účinnosti této normy se mohou dokončit podle původní ČSN 33 3051, avšak nejpozději do 6 měsíců od nabytí účinnosti této normy.

 

Stávající provozované zařízení se doporučuje uvést do souladu s revidovanou normou do 10 let od účinnosti této normy.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1.

Předmět normy

4

2.

Všeobecně

4

3.

Požadavky na systémy ochran

4

4.

Selektivita ochran

6

5.

Zálohování ochran

7

6.

Ochrany alternátorů a synchronních kompenzátorů

7

7.

Ochrany elektromotorů

12

8.

Ochrany transformátorů a příslušenství

13

9.

Ochrany venkovních a kabelových vedení

16

10.

Ochrany přípojnic, zapouzdřených rozvoden a skříňových rozváděčů

19

11.

Ochrany ostatních elektrických strojů a zařízení

19

12.

Systém ochrany při selhání vypínače

19

13.

Ostatní ochrany a automatiky

20

14.

Požadavky na přenosová zařízení ochran

21

 

Federální úřad pro normalizaci a měření
32674


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 33 2000 Základní ustanovení pro elektrická zařízení (Zapracován ST SEV 4830-84)

ČSN 33 3265  Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodu elektřiny

ČSN 33 3270  Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla

ČSN 33 3505  Předpisy pro elektrické trakční napájecí a spínací stanice

ČSN 38 1120  Projektování vlastní spotřeby parních elektráren a tepláren

ČSN 73 6881  Malé vodní elektrárny. Základní požadavky.

 

Další souvisící normy

 

ČSN 18 0013 Automatizace. Zkoušky odolnosti výrobků proti elektromagnetickému rušení (obsahuje ST SEV 4702-84)

ČSN 33 0100  Výběr veličin používaných v elektrotechnice

ČSN 33 1500  Revize elektrických zařízení

ČSN  33 2200 1. část. Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení pracovních strojů (eqv IEC 204-1-1981, eqv ST SEV 539-86)

ČSN  33 3020 Výpočet poměrů při zkratech v trojfázové elektrizační soustavě

ČSN 33 3070  Kompenzace kapacitních zemních proudů v sítích vysokého napětí

ČSN 33 3080  Kompenzace indukčního výkonu statickými kondenzátory

ČSN  33 3140 Elektrická zdrojová soustrojí se spalovacími motory. Všeobecné technické požadavky

ČSN  33 3260 Dozorny pro elektrická rozvodná zařízení

ČSN  34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím (Zapracován ST SEV 3230-81)

ČSN  34 1020 Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů

ČSN  35 1360 Přístrojové transformátory proudu a napětí

ČSN  35 1361 Speciální jistící transformátory proudu

ČSN  34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

ČSN  35 3400 Elektrická relé. Názvy a definice (Zapracován ST SEV 3563-82)

ČSN  35 3401 Elektrická relé

ČSN  35 3402 Pomocná relé

ČSN  35 3403 Časová relé

ČSN  35 3405 Paměťová relé

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

Obdobná mezinárodní norma ani národní normy v ekvivalentním rozsahu a náplni této ČSN nebyly zjištěny.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazují články stávající ČSN 33 3051 z 13. 1. 1983 včetně Změny a - 12/86. Tím pozbývá ČSN 33 3051:1983 platnost v celém rozsahu. Dnem vyhlášení účinnosti této normy pozbývá platnosti ČSN 35 0250:1984 v plném rozsahu v souladu s požadavkem zpracovatele ČSN 35 0250 Škoda Plzeň.


Strana 3

Změny proti předchozí normě

 

Oproti dosavadní ČSN 33 3051 došlo k upřesnění příp. rozšíření požadavků prakticky u všech článků normy a to mj. s ohledem na potřeby JE.

 

Kapitola 2 původní normy (Třídění ochran) byla nahrazena kapitolou 3 (Požadavky na systémy ochran) definující spolehlivou činnost ochran, kontrolu činnosti ochran, opatření pro chránění důležitých el. strojů a zařízení, požadavků na přístrojové transformátory a na napájení pomocným napětím.

 

Kapitola 6 této normy (v původní normě 5) Ochrany alternátorů a synchronních kompenzátorů je tabulkově podrobněji členěna.

 

Kapitola 8 této normy (v původní normě 8) definuje ochrany transformátorů včetně příslušenství. Tabulkově navíc samostatně uvedeno chránění síťových transformátorů a jejich odboček.

 

Kapitola 7 této normy (v původní normě 7) je zpracována v tabulkové formě.

 

Kapitola 9 této normy (v původní normě 9) je zpracována v tabulkové formě s vysvětlivkami. Skříňové rozvaděče byly převedeny do kapitoly 10.

 

Kapitola 10 této normy (v původní normě 8) je rozšířena o chránění zapouzdřených rozvoden

 

Kapitola 11 nově zařazena - Ochrany ostatních elektrických strojů a zařízení.

 

Kapitola 12 této normy zapracovává článek 4.5 původní normy s rozšířenými požadavky.

 

Kapitola 13 této normy (v původní normě 10) je rozšířena o automatiky k omezení zátěže a automatiky při nadpětí.

 

Kapitola 14 nově zařazena - Požadavky na přenosová zařízení ochran.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KF/elektrické stroje, KDS.P/rozvod elektrické energie, GVE.L/ ochrany strojů, KIP.V/ochrana elektrických kontaktů

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: ENERGOPROJEKT, IČO 008 273, Ing. J. Majkus, Ing. J. Procházka. Ing. J. Mezera

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

1 Předmět  normy

 

Tato norma určuje požadavky na bezpečnou a spolehlivou ochranu jednotlivých prvků elektrizační soustavy (dále ES) proti poruchám a nenormálním provozním stavům.

 

Tato norma platí pro navrhování ochran alternátorů, kompenzátorů, motorů a rozvodných zařízení zvn, vvn a vn.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz