Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 693.1/.6:621.795:620.179.4

Schválena: 14.4.1981

ZKOUŠKA PŘÍDRŽNOSTI POVRCHOVÉ
ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
K PODKLADU

ČSN 73 2577


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Test for surface finish adhesion of building structures to the base

 

Tato norma platí pro zkoušení přídržnosti povrchové úpravy (např. tradiční a umělé omítky, mozaikové a maloformátové keramické a skleněné obklady) stavebních konstrukcí a dílců (dále jen konstrukce a dílce) k podkladu.

 

Podle této normy lze zkoušet přídržnost povrchových úprav na stavebních konstrukcích monolitických a montovaných z obyčejného a lehkého betonu, z pórobetonu, na konstrukcích zděných, dřevěných, na eternitu apod.

 

Norma neplatí pro vápenné a klihové malty a pro takové povrchové úpravy, kde dochází k proniknutí epoxidové pryskyřice, použité při zkoušce, do podkladu.

 

Poznámka: Za maloformátový obklad se považuje obklad provedený z obkladaček o ploše do 0,045 m2.

 

Názvosloví

 

1. Povrchová úprava - venkovní nebo vnitřní konečná úprava konstrukce, provedená buď ve výrobně (např. u dílců pro montované konstrukce) nebo na staveništi.

 

2. Podklad - část konstrukce nebo dílce, která přichází do styku s povrchovou úpravou.

 

Podstata zkoušky

 

3. Podstatou zkoušky je změření síly, potřebné k odtržení povrchové úpravy o určité ploše od podkladu kolmým tahem.

 

4. Zkoušku lze provést na:

 

a) zkušebních vzorcích o nejmenších rozměrech 250 mm x 250 mm x x 40 mm, na které je nanesena povrchová úprava. Pouze u maloformátových obkladů je velikost zkušebních vzorků závislá na velikosti obklá-


Nahrazuje ČSN 73 2577
ze 17.4.1970

Účinnost od:
1.5.1982

32691-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz