Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 658.56:681.1

Listopad 1993

POŽADAVKY NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI
MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ
Část 1: Metrologický konfirmační systém
pro měřicí zařízení

ČSN
ISO 10012-1

01 0360

 

 

 

Quality assurance requirements for measuring equipment - Part 1: Metrological confirmation system for measuring equipment

Exigences d'assurance de la qualité des equipements de mesure - Partie 1: Confirmation métrologique de l' équipement de mesure

Forderungen an die Qualitätssicherung von Mebmitteln - Teil 1: Mebmittelmanagement

 

Tato norma obsahuje ISO 10012-1:1992.

 

Národní předmluva

 

Norma ISO 10012-1 doplňuje normy řady ISO 9000. Zabývá se podrobně měřicím zařízením v rámci systému jakosti a má být ještě doplněna částí 2 - Zabezpečovací měření.

 

Termíny a definice z oblasti metrologie byly převzaty většinou mezinárodního metrologického slovníku (Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie - VIM) vypracovaného společně čtyřmi mezinárodními organizacemi (ISO, IEC, OIML a BIPM) a vydaného v roce 1984 Sekretariátem ISO v Ženevě. Některé definice byly pro účely této normy upraveny.

 

Kromě toho jsou v této normě definovány dva nové termíny, a sice „metrologická konfirmace" a „měřicí zařízení". „Metrologická konfirmace" je zcela nově za vedený a definovaný termín. Používá se v těch případech, kdy nelze přiměřeně použít termín „kalibrace" (podle VIM), neboť zahrnuje ještě další operace, jako je posouzení zjištěných chyb, popř. seřízení, oprava nebo nově provedená kalibrace apod. Tento termín má podobný význam jako „ověřování (měřidel)", avšak neobsahuje požadavek, aby tyto operace provedl metrologický orgán nebo aby měřidlo bylo opatřeno ověřovací značkou. Zde je třeba upozornit, že termíny „metrologická konfirmace" a „ověřování (měřidel)" se nesmějí zaměňovat. Kromě toho je třeba brát v úvahu, že termín „ověřování" používaný v normách řady ISO 9000 označuje v systémech jakosti zcela jiný pojem než „ověřování (měřidel)". V případě nejasností je třeba vycházet z kontextu. Normy řady ISO 9000 a další souvisící normy se nezabývají povinným ověřováním stanovených měřidel, jak je to vymezeno v národních metrologických předpisech (viz zákon o metrologii č. 505/1990 Sb.) - nezasahují do oblasti legální metrologie.

 

Termín „měřicí zařízení" v příslušném kontextu označuje souhrn (jedná se o souhrnný termín). Jednotlivý měřicí přístroj, měřicí převodník nebo celý měřicí systém apod. se nazývá „položka měřicího zařízení" (např. ve zkušební laboratoři, v organizaci nebo podobně, kde se vedou o jednotlivých položkách příslušné záznamy).

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993
32711


Strana 2

POZNÁMKY k překladu

 

a) Norma zahrnuje termíny zasahující do dvou základních oblastí: jakost - viz ISO 8402:1986 a metrologie - viz VIM:1984 a VIM:1978, kde existuje dvojí, již déle zavedená terminologie, přičemž některé ekvivalenty v různých jazycích navzájem nesouhlasí (např. ve francouzštině termín „contrôle" a v angličtině „control").

b) Kromě toho u některých termínů neexistují v různých jazycích úplně stejné vztahy mezi ekvivalenty, např. anglicky „measuring instrument", francouzsky „appareil se mesure" nebo „instrument de mesure", česky/slovensky „měřicí přístroj"/"merací prístroj" nebo „měřidlo"/"meradlo".

c) Při překladu se vychází ze zásady, že text musí věrně reprodukovat dosažený mezinárodní konsensus. Národní specifika jsou uvedena v národních podmínkách.

 

Citované normy

ISO 8402, zavedena v   ČSN ISO 8402 Akosť - Slovník (01 0300)

ISO 9001,              ČSN ISO 9001 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při navrhování, vývoji, výrobě, uvádění do provozu a servisu (01 0321)

ISO 9002,              ČSN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě a uvádění do provozu (01 0322)

ISO 9003,              ČSN ISO 9003 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výstupní kontrole a zkouškách (01 0323)

ISO 9004,              ČSN ISO 9004 Řízení jakosti a prvky systému jakosti. Směrnice (01 0324)

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

kód deskriptoru/znění deskriptoru: BA/BK/měření, BCB/BCD/měřicí přístroje, BBE/referenční objekty, BLB/zkušební zařízení, ART.R/jakost, AI/kontrola jakosti, LBB.HC/definice, LBB.MEF/anglický jazyk

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Strojírenský zkušební ústav v Brně, SZ 202, IČO 001490, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 6 „Řízení jakosti"

Pracovník Institutu pro technickou normalizaci: Ing. Zdeněk Rosa


Strana 3

POŽADAVKY NA ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

ISO 10012-1

MĚŘICÍHO ZAŘÍZENÍ

První vydání

Část 1: Metrologický konfirmační systém pro měřicí zařízení

1992-01-15


 

MDT:658.56:681.2

 

Deskriptory: measuring instruments, standard measures, reference materials, test equipment, quality assurance, quality control, definitions, specifications.

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

 

 

 

2

Odkaz na normy

6

 

 

 

3

Definice

6

 

 

 

4

Požadavky

10

4.1

Všeobecně

10

4.2

Měřicí zařízení

11

4.3

Konfirmační systém

11

4.4

Periodická prověrka a přezkoumání konfirmačního systému

12

4.5

Plánování

13

4.6

Nejistota měření

13

4.7

Dokumentované konfirmační postupy

14

4.8

Záznamy

14

4.9

Neshodná měřicí zařízení

15

4.10

Konfirmační značení

16

4.11

Konfirmační intervaly

17

4.12

Zabezpečení neporušenosti

18

4.13

Používání externích výrobků a služeb

18

4.14

Skladování a manipulace

18

4.15

Návaznost

19

4.16

Kumulativní vliv nejistot

20

4.17

Podmínky okolo prostředí

20

4.18

Pracovníci

20

 

 

 

 

Přílohy

 

A

Směrnice pro určování konfirmačních intervalů pro měřicí zařízení

21

A.1

Úvod

21

A.2

Počáteční výběr konfirmačních intervalů

22

A.3

Metody přezkoumání konfirmačních intervalů

22

B

Bibliografie

26

 

 

 

1

Scope

5

 

 

 

2

Normative references

6

 

 

 

3

Definitions

6

 

 

 

4

Requirements

10

4.1

General

10

4.2

Measuring equipment

11

4.3

Confirmation system

11

4.4

Periodic audit and review of the confirmation system

12

4.5

Planning

13

4.6

Uncertainty of measurement

13

4.7

Documented confirmation procedures

14

4.8

Records

14

4.9

Nonconforming measuring equipment

15

4.10

Confirmation labelling

16

4.11

Intervals of confirmation

17

4.12

Sealing for integrity

18

4.13

Use of outside products and services

18

4.14

Storage and handling

18

4.15

Traceability

19

4.16

Cumulative effect of uncertainties

20

4.17

Environmental conditions

20

4.18

Personnel

20

 

 

 

 

Annexes

 

A

Guidelines for the determination of confirmation intervals for measuring equipment

21

A.1

Introduction

21

A.2

Initial choice of confirmation intervals

22

A.3

Methods of reviewing confirmation intervals

22

B

Bibliography

26


Strana 4

Předmluva                                                        Foreword-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz