Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.81:691

29.09.1986

Požárně technické vlastnosti hmot
ŠÍŘENÍ PLAMENEM NA POVRCHU
STAVEBNÍCH HMOT

ČSN 73 0822


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Flame propagation along the surface of building materials

 

Tato norma stanoví index šíření plamene po povrchu stavebních hmot (dále jen  index šíření plamene)  platný pro obor  požární bezpečnosti staveb.  Obsahuje vybrané  stavební  hmoty,  pro jejichž  výrobu platí závazné  technické normy nebo technické podmínky a u  nichž byl  index šíření  plamene   is  v  mm.min-1   stanoven  zkouškou  podle   návrhu ČSN 73 08631).

 

1. Index   šíření  plamene  je   jednou  z  požárně   technických vlastností,  které  uvádějí  normy   požární  bezpečnosti  staveb  pro stavební hmoty užité na povrchu konstrukcí uvnitř, popř. vně požárních úseků.

 

2. Index šíření  plamene stavebních  hmot, které  nejsou v  normě uvedeny, je třeba prokázat zkouškou podle návrhu ČSN 73 08632).

 

3. Index šíření plamene stavebních hmot, které podle ČSN 73 08613) nebo  ČSN  73  08624)jsou  zatříděny  do stupně hořlavosti A - nehořlavé hmoty  (viz též ČSN  73 0823 5)),  není prokazovat zkouškou; jejich hodnota indexu šíření plamene is=0.00 mm.min-1.

 

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

1) Návrh ČSN 73 0863 ze dne 11.3.1983 vydaný k ověření.

2) V současné době zkoušky provádí Výzkumný ústav pozemních staveb Praha, odloučené pracoviště Veselí n/L.

3) ČSN 73 0861 ze dne 14.5.1979.

4) ČSN 73 0862 ze dne 17.6.1980.

5) ČSN 73 0823 ze dne  3.5.1983Účinnost od:
01.09.1987

32722-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz