Zdroj: www.cni.cz

MDT 620. 178. 35 NÁVRH ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNÍ NORMY

Zveřejnění

schváleno: 20. 9. 1973

Zkoušení kovů

ZKOUŠKY ÚNAVY KOVŮ

Statistické vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů

ČSN 42 0368

JK-

Испытания металлов на усталостъ. Статистическая обработка результатов испытаний металлов на усталость

Fatigue testing of metals. Statistical evaluation of fatigue test results of metals

Tento návrh se vydává к praktickému ověřeni do 31. 12. 1980.

Případné připomínky je možno uplatňovat průběžně и zpracovatele normy.

Ustanovení tohoto návrhu se mohou stát závaznými po dohodě zúčastněných stran.

Tato norma platí pro vyhodnocování výsledků zkoušek únavy kovů statistickými metodami včetně metod určování počtu zkoušek. Pro metodiku zkoušení únavy kovů platí ČSN 42 0363. Pro základní statistické metody platí ČSN 01 0250.

I. NÁZVOSLOVÍ

1.   Pro názvosloví při zkoušení kovů na únavu platí ČSN 42 0302 a ČSN 42 0362.

Pro názvosloví základních statistických metod platí ČSN 01 0250.

Poznámka: Na definice a vysvětlení pojmů z oboru zkoušek na únavu nebo statistiky, které jsou uvedeny ve výše uvedených normách, v této normě pouze odkazujeme.

2.   Přehled nejvíce užívaných pojmů, značek a jednotek a jejich význam N                - počet kmitů

log N          - dekadický logaritmus počtu kmitů

δ                 - hodnota napětí zkoušek únavy (N/mm2)

(δ, N)         - únavová zkouška provedená při napětí o s počtem kmitů N

(δi, Ni) - soubor výsledků zkoušek únavy rozsahu n; i = 1, 2... n výběr výsledků zkoušek určených k vyhodnocení kvantitativních závěrů o zkouškách únavy

neukončená zkouška - zkouška přerušená při dosažení předem stanoveného počtu kmitů, základny zkoušek únavy

03604

Zdroj: www.cni.cz