Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKA STÁTNÍ NORMA MDT 669. 35'5: 546. 72. 001. 4                                                                                Schválena: 4. 8. 1981

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

MOSAZ

Stanovení obsahu železa metodami

fotometrickými a metodou atomové absorpce

ČSN 42 0620*

ST SEV 1519-79

část 6

Латунь.

Фотометрические и атомно-абсорбцион-

ный методы определения содержания

железа

Brasses.

Determination of iron by the photometric methods and atomic absorption method

Touto normou se zavádí ST SEV 1519-79 Mosaz. Stanovení obsahu železa metodami fotometrickými a metodou atomové absorpce (viz str. 3 až 12) jako čs. státní norma.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 12) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATEK

V ST SEV 1519-79 je odkaz na: ST SEV 1514-79 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0620, část 1 Mosaz. Všeobecné požadavky k metodám chemického rozboru

Změny proti předchozímu vydání

Tato norma nahrazuje části J, К a M v oddíle II. Zkoušení v ČSN 42 0620 z 10. 2. 1971.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 1519-79 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství

Zpracovatel a oborové normalizační středisko: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany, Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Nahrazuje: viz DODATEK

Účinnost od: 1. 1. 1982

03645

Zdroj: www.cni.cz