Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 73. 001. 4: 669. 873 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 24. 10. 1979

Chemický rozbor neželezných kovů a slitin

KADMIUM

Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou

ČSN 42 0633*

ST SEV 920-78

část 7

Кадмий.

Атомно-абсорбционный и полярографический методы определения содержания таллия

Cadmium.

Determination of thallium by the atomic

absorption method and Polarographic

method

Touto normou se zavádí ST SEV 920-78 Kadmium. Stanovení obsahu thalia metodou atomové absorpce a metodou polarografickou (viz str. 3 až 7) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 7), se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DO DATE K

V ST SEV 920-78 je odkaz na: ST SEV 914-78 - zavedena jako čs. norma v ČSN 42 0633 část 1 Chemický rozbor neželezných kovů a slitin. Kadmium. Všeobecné požadavky

Vypracování normy

Schválení ST SEV 920-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Výzkumný ústav kovů, Panenské Břežany - pracovník: Ing. Alena Šimůnková

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Věra Ceznerová

Účinnost od 1. 1. 1978

03671

Zdroj: www.cni.cz