Zdroj: www.cni.cz

DT 669. 24: 543                   ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 16. 5. 1970

Chemický rozbor neželezných kovů

ROZBOR ČISTÉHO NIKLU

* ČSN 42 0640

JK -

Анализ чистого никеля

Analysis of pure nickel

Tato norma určuje zkušební metody pro stanovení obsahu hliníku, mědi, železa, manganu, hořčíku, olova, kadmia a zinku, antimonu, uhlíku, vizmutu, cínu, kobaltu, síry, fosforu, arzénu a stříbra v čistém niklu.

I. VŠEOBECNĚ

1.  Metody chemického rozboru obsažené v této normě a označené jako rozhodčí, jsou závazné pro rozhodčí rozbory. Všechny metody v normě uvedené se doporučují pro kontrolu jakosti čistého niklu.

2.   Rozhodčí rozbory musí být provedeny nejméně třikrát, přičemž výsledky musí být v mezích přesnosti podle příslušných tabulek; pro výpočet konečného výsledku se použije aritmetického průměru.

3.  К provedení rozboru se použije kovových třísek.

4.  Zředění roztoků se uvádí údajem v závorkách [např. (1 + 1), (1 +4), atd. ], a to tak, že první číslo ukazuje objemovou část zřeďované tekutiny (např. koncentrované kyseliny) a druhé číslo objemovou část vody.

5.  Koncentrací roztoků v procentech se rozumí množství látky v gramech rozpuštěné ve 100 ml roztoku.

6.   Nenj-li udána změna, připravují se roztoky podle ČSN 68 4060, ČSN 68 4061 a roztoky indikátorů podle ČSN 68 4062.

7.  Používané odměrné nádoby musí být úředně ověřeny a musí vyhovovat příslušným čs. technickým normám.

8.  Pokud není jinak uvedeno, používá se chemikálií jakosti p. a. podle příslušných čs. technických norem. К přípravě roztoků a k rozborům se užije destilované a redestilované vody. Roztoky musí být čerstvě připraveny, a kde je třeba, zfiltrovány.

Relativní měrné hmotnosti koncentrovaných chemikálií jsou v závorkách za názvem chemikálie.

9.  Pokud není stanoveno jinak u jednotlivých zkoušek, váží se s přesností na 0, 0002 g.

10.  Při všech rozborech je nutné provádět dvě slepé zkoušky.

Nahrazuje ČSN 42 0640 z 18. 10. 1961 a změnu a-12/1968

Účinnost od: 1. 9. 1971

03683

Zdroj: www.cni.cz