Zdroj: www.cni.cz

ČESKA TECHNICKÁ NORMA

ICS 75. 160. 10                                                                                                                                          Květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

ČSN ISO 567

44 1320

Coke - Determination of bulk density in a small container

Coke - Détermination de la masse volumique en vrac dans un récipient de petites dimensions

Koks - Bestimmung des Schüttgewichtes im kleinen Kessel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 567: 1995. Mezinárodní norma ISO 567: 1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 567: 1995. The International Standard ISO 567: 1995 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 44 1320 z 1984-05-21.

© Český normalizační institut, 1998

42098


ČSN ISO 567

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma předepisuje používání nádoby jednotného vnitřního objemu 0, 2 m3 pro koks maximálního horního rozměru 125 mm a neumožňuje jeho snížení při nižším rozměru koksu.

Citované normy

ISO 579: 1981 dosud nezavedena

ISO 1013: 1995 zavedena v ČSN ISO 1013 Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě (44 1323)

Další souvisící normy

ČSN 44 1310 Tuhá paliva. Označování analytických ukazatelů a vzorce přepočtů výsledků rozborů na různé stavy paliva

Vypracování normy

Zpracovatel: TEKO, Praha 8, Čimická 1021/2, IČO 40684857 Ing. Zdeněk Krejčík, Ing. Pavel Tyle Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová

2


ČSN ISO 567

MEZINÁRODNÍ NORMA

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

ISO 567

Druhé vydání 1995-07-01

ICS 75. 160. 10

Deskriptory: solid fuels, coke, tests, physical tests, determination, bulk density

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO к hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 567 byla připravena technickou komisí ISO/TC 27 Tuhá paliva subkomisí SC 3 Koks.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 567: 1974), které bylo technicky revidováno.

Úvod

Sypná hmotnost koksu závisí na fyzikálních vlastnostech, např. zdánlivé relativní hustotě, tvaru a rozměru částic koksu a na rozměrech nádoby. Nádoba specifikovaná v této normě má vnitřní objem 0, 2 m3. Stanovení sypné hmotnosti koksu ve velké nádobě je uvedeno v ISO 1013.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu pro stanovení sypné hmotnosti koksu v krychlové nádobě obsahu 0, 2 m3. Je použitelná pro koks s horním nominálním rozměrem do 125 mm.

3

Zdroj: www.cni.cz