Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 75.160.20

Červen 1998

Ropné výrobky - Stanovení olova
v benzinech - Jodmonochloridová
metoda

ČSN
EN IS O 3830

65 6110

 

 

 

Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method

Produits pétroliers - Détermination de la teneur en plomb de l'essence - Méthode au monochlorure d'iode

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Bleigehaltes von Ottokraftstoffen - Iodmonochlorid-Verfahren

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3830:1995. Evropská norma EN ISO 3830:1995 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of European Standard. The European Standard EN ISO 3830:1995 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 3830:1995 (65 6110) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1998
42963


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 3830:1995 do soustavy ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 3830:1995 z března 1997 převzala EN ISO 3830:1995 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Citované normy

ISO 385-1:1984 dosud nezavedena

ISO 835-1:1981 dosud nezavedena

ISO 1042:1983 zavedena v ČSN ISO 1042 Laboratorní sklo. Odměrné baňky (70 4105)

ISO 1770:1981 dosud nezavedena

ISO 3007:1986 dosud nezavedena

ISO 3170:1988 dosud nezavedena

ISO 3171:1988 dosud nezavedena

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696 Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody (68 4051)

ISO 3839:1978 zavedena v ČSN 65 6185 Ropné výrobky. Stanovenie bromového čísla elektrometrickou metódou (eqv ISO 3839:1976), nahrazena ISO 3839:1996

ISO 4788:1980 dosud nezavedeno

ISO 4800:1977 dosud nezavedeno

 

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5725-1 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice (01 0251)

ČSN ISO 5725-2 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-3 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry shodnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-4 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení správnosti normalizované metody měření (01 0251)

ČSN ISO 5725-6 Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi (01 0251)

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

ČSN 65 6005 Ropné výrobky. Vzorkovanie

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Helena Soukupová, IČO 649 03 150

Technická normalizační komise: TNK 118 Ropa a ropné výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Emilie Exnerová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 3830

EUROPEAN STANDARD

Srpen 1995

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 75.160.20      Nahrazuje EN 23830:1989

Deskriptory: petroleum products, gasoline, chemical analysis, determination of content, lead, volumetric analysis

 

Ropné výrobky - Stanovení olova v benzinech - Jodmonochloridová metoda (ISO 3830:1993)

 

Petroleum products - Determination of lead content of gasoline - Iodine monochloride method (ISO 3830:1993)

Produits pétroliers - Détermination de la teneur en plomb de l'essence - Méthode au monochlorure d'iode (ISO 3830:1993)

Mineralölerzeugnisse - Bestimmung des Bleigehaltes von Ottokraftstoffen - Iodmonochlorid-Verfahren (ISO 3830:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1995-07-30. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text mezinárodní normy vypracovaný ISO/TC 28 Ropné výrobky a maziva Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 19 Ropné výrobky, maziva a příbuzné výrobky .

Tato evropská norma nahrazuje EN 23830:1989.

Této evropské normě se nejpozději do února 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu se zruší nejpozději do února 1996.

Tato evropská norma byla schválena a v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou níže uvedené členské země povinny tuto evropskou normu převzít : Belgie, Dánsko, Finsko, Francie. Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 3830:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

VÝSTRAHA - Při práci podle této mezinárodní normy mohou být použity nebezpečné látky, pracovní postupy a přístroje. Tato norma neupozorňuje na všechna nebezpečí, která jsou spojena s jejím použitím. Uživatel této normy je zodpovědný za to, aby předem zavedl přiměřená opatření a zajistil použitelnost omezujícími předpisy.

 

1 Předmět normy a rozsah použití

 

Tato norma specifikuje metodu stanovení celkového obsahu olova v automobilových benzinech obsahujících alkyly olova v koncetraci od 0,026 g/l do 1,300 g/l.

Tato norma není použitelná pro automobilové benziny obsahující antidetonační aditiva na bázi manganu.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz