Zdroj: www.cni.cz

MDT 678. 06: 675. 922: 531. 7

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA               Schválena: 22. 10. 1975

MĚŘENÍ TLOUŠŤKY, ŠÍŘKY A DÉLKY POROMERŮ, KOŽENEK APOD. PLASTOVÝCH VÝROBKU

ČSN 64 7010

JK -

Определение толщины, ширины и длины поромеров и т. п. пластовых изделий

Measurement of thickness, width and length of poromeres and other plastics products

Tato norma stanoví metody měření tloušťky, šířky a délky poromerů, koženek apod. plošných plastových výrobků (dále jen výrobků), včetně měření tloušťky zkušebních těles z těchto výrobků.

I. TLOUŠŤKA Definice

1.   Tloušťka výrobku nebo zkušebního tělesa - kolmá vzdálenost mezi protilehlými stranami povrchu výrobku nebo zkušebního tělesa.

Měrná jednotka

2.   Tloušťka se vyjadřuje v milimetrech (mm).

Účel a význam měření tloušťky

3.   Účelem měření je zjištění tloušťky výrobku nebo zkušebního tělesa.

Tloušťka je ukazatelem pro specifikaci a kontrolu jakosti výrobku; u některých výrobků je zjištění tloušťky nutné к posouzení vhodnosti pro další zpracování.

Naměřené hodnoty tloušťky zkušebního tělesa, určeného pro fyzikální zkoušky, slouží zejména k přepočtu výsledků zkoušek na jednotku plochy příčného průřezu zkušebního tělesa.

Podstata měření

4.   Podstatou je měření tloušťky výrobku nebo zkušebního tělesa ve stanovených místech tloušťkoměrem (odpovídajícím předepsaným požadavkům), působícím na výrobek nebo na zkušební těleso tlakem po určenou dobu a ze zjištěných hodnot vypočtení průměrné tloušťky.

Nahrazuje ČSN 64 0710 z 11. 2. 1957

Účinnost od: 1. 2. 1977

04750

Zdroj: www.cni.cz