ICS 13.280; 17.240

ČSN

EN 62387

 

35 6674

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přístroje radiační ochrany – Pasivní integrující dozimetrické systémy
pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového
a beta záření

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-01-04 se nahrazuje ČSN EN 62387-1 (35 6674) ze září 2012,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz