ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.220.20 Červen 2016

Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými
povlaky – Technické dodací podmínky

ČSN
EN ISO 12670

03 8703

idt ISO 12670:2011

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings – Technical supply conditions

Projection thermique – Éléments traités par projection thermique – Conditions techniques de livraison

Thermisches Spritzen – Bauteile mit thermisch gespritzten Schichten – Technische Lieferbedingungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12670:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12670:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15311 (03 8703) z října 2007.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma je nově shodná i s příslušnou normou ISO. Předmět normy byl upřesněn. Norma byla navázána na platné mezinárodní normy. V celém textu byly provedeny četné dílčí úpravy, např. byla upravena ustanovení v 4.1.2, 5.1, v tabulkách 1 a 2 a v 5.5.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 2063 zavedena v ČSN EN ISO 2063 (03 8734) Žárové stříkání – Kovové a jiné anorganické povlaky – Zinek, hliník a jejich slitiny

ISO 4288 zavedena v ČSN EN ISO 4288 (01 4449) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Struktura
povrchu: Profilová metoda – Pravidla a postupy pro posuzování struktury povrchu

ISO 6507-1 zavedena v ČSN EN ISO 6507-1 (42 0374) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Vickerse –
Část 1: Zkušební metoda

ISO 12690 zavedena v ČSN EN ISO 12690 (03 8712) Kovové a jiné anorganické povlaky – Dozor nad žárovým stříkáním – Úkoly a odpovědnosti

ISO 14232 nezavedena

ISO 14916 nezavedena

ISO 14918 zavedena v ČSN EN ISO 14918 (03 8750) Žárové stříkání – Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání

ISO 14919 zavedena v ČSN EN ISO 14919 (03 8741) Žárové stříkání – Dráty, tyčinky a kordy pro stříkání plamenem a stříkání elektrickým obloukem – Klasifikace – Technické dodací podmínky

ISO 14923 zavedena v ČSN EN ISO 14923 (03 8701) Žárové stříkání – Charakterizace a zkoušení žárově stříkaných povlaků

EN 473 nezavedena

EN 657 zavedena v ČSN EN 657 (03 8700) Žárové stříkání – Názvosloví, klasifikace

EN 1395-1 zavedena v ČSN EN 1395-1 (03 8710) Žárové stříkání – Přejímací zkoušky zařízení pro žárové stříkání – Část 1: Všeobecné požadavky

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 6508-1 (42 0360) Kovové materiály – Zkouška tvrdosti podle Rockwella – Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 8503-1 (03 8223) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 1: Specifikace a definice pro hodnocení otryskaných povrchů s pomocí ISO komparátorů profilu povrchu

ČSN EN ISO 12679 (03 8702) Žárové stříkání – Doporučení pro žárové stříkání

ČSN EN ISO 14920 (03 8730) Žárové stříkání – Stříkání a tavení natavitelných slitin

ČSN EN ISO 14922-1 (03 8711) Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití

ČSN EN ISO 14922-2 (03 8711) Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 2: Komplexní požadavky na jakost

ČSN EN ISO 14922-3 (03 8711) Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 3: Standardní požadavky na jakost

ČSN EN ISO 14922-4 (03 8711) Žárové stříkání – Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí – Část 4: Základní požadavky na jakost

ČSN EN ISO 14924 (03 8735) Žárové stříkání – Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků

ČSN EN ISO 20482 (42 0406) Kovové materiály – Plechy a pásy – Zkouška hloubením podle Erichsena

ČSN EN 1274 (03 8740) Žárové stříkání – Prášky – Složení, technické dodací podmínky

ČSN EN 13507 (03 8731) Žárové stříkání – Příprava povrchů kovových dílů a součástí před žárovým stříkáním

ČSN EN 15648 (03 8714) Žárové stříkání – Kvalifikace postupů ve vztahu ke stříkaným součástem

ČSN EN 582 (03 8720) Žárové stříkání – Stanovení přilnavosti v tahu

ČSN EN ISO 9712 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení – Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚOM s. r. o., 25794787, RNDr. Pavel Dušek, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 32 Ochrana proti korozi

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Kristýna Žiaková

 

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 12670
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Říjen 2015

ICS 25.220.20 Nahrazuje EN 15311:2007

Žárové stříkání – Součásti s žárově stříkanými povlaky –
Technické dodací podmínky
(ISO 12670:2011)

Thermal spraying – Components with thermally sprayed coatings –
Technical supply conditions
(ISO 12670:2011) 

Projection thermique – Éléments traités
par projection thermique – Conditions téchniques
de livraison
(ISO 12670:2011)

Thermisches Spritzen – Bauteile mit thermisch
gespritzten Schichten – Technische Lieferbedingungen
(ISO 12670:2011)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-09-27.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 12670:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Text ISO 12670:2011 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a byl převzat jako EN ISO 12670:2015 technickou komisí CEN/TC 240 Žárové stříkání a žárově stříkané povlaky, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2016.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15311:2007.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 12670:2011 byl schválen CEN jako EN ISO 12670:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Požadavky 9

4.1 Obecné požadavky 9

4.2 Technické požadavky 10

5 Zkoušení kvality 11

5.1 Obecně 11

5.2 Zkoušky, jejich rozsah a požadavky na zkoušení průvodních vzorků 11

5.3 Zkouška součásti 12

5.4 Zkouška průvodních vzorků 12

5.5 Zamítnutí vadného žárově nastříkaného povlaku 12

5.6 Dokumentace 12

Bibliografie 13

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracovávání mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 12670 vypracovala technická komise ISO/TC 107 Kovové a jiné anorganické povlaky.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje technické dodací podmínky pro části s žárově stříkanými povlaky nanesenými za účelem výroby nebo opravy součástí.

Tato mezinárodní norma platí pro aplikace, při kterých se vyžaduje splnění požadavků na kvalitu podle ISO 14922-2 (komplexní požadavky) nebo ISO 14922-3 (standardní požadavky).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz