ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.50; 91.080.01 Červenec 2016

Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0810

 

Fire protection of buildings – General requirements

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0810 z dubna 2009.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

1 Předmět normy 5

2 Citované dokumenty 5

3 Třídění stavebních výrobků a konstrukčních částí, zateplení 7

3.1 Třídění stavebních výrobků podle reakce na oheň 7

3.2 Třídění konstrukčních částí 11

4 Požární odolnost konstrukcí – obecně 14

5 Klasifikace požární odolnosti konstrukcí 16

5.1 Nosné konstrukce bez požárně dělicí funkce 16

5.2 Stropní a střešní konstrukce 17

5.3 Stěnové konstrukce uvnitř objektu 18

5.4 Obvodové stěnové konstrukce 20

5.5 Požární uzávěry 22

5.6 Podhledové konstrukce 24

5.7 Schodišťové konstrukce 25

5.8 Konstrukce zdvojených a dutinových podlah 25

6 Šachty a kanály, rozvody, prostupy, spáry, spalinové cesty 26

6.1 Výtahové a instalační šachty, kanály, spalinové cesty 26

6.2 Těsnění prostupů kabelů a potrubí 28

6.3 Těsnění spár 28

7 Uzávěry sestav dopravníkových systémů 29

8 Střešní pláště 30

9 Vzduchotechnické systémy 31

9.1 Potrubí vzduchotechnických systémů 31

9.2 Požární klapky vzduchotechnických systémů 32

10 Zařízení pro odvod kouře a tepla 33

10.1 Obecně 33

10.2 Potrubí pro odvod kouře a tepla 35

10.3 Klapky pro odvod kouře) 35

10.4 Kouřové zábrany (kouřové přepážky) 36

10.5 Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 37

10.6 Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla 37

11 Hasicí zařízení 37

12 Povrchové úpravy stavebních konstrukcí 43

13 Únikové cesty 43

13.1 Dveře na únikových cestách, kartové systémy, turnikety 43

Příloha A (informativní) Klasifikace stavebních výrobků 44

A.1 Klasifikace stavebních výrobků podle ČSN EN 13501-1+A1 44

A.2 Klasifikace stavebních výrobků podle ČSN EN 13501-5+A1 50

Příloha B (informativní) Zásady při posuzování součinnosti aktivních požárně bezpečnostních a jiných zařízení 52

Příloha C (informativní) Vztah mezi dřívějšími požadavky a třídami reakce na oheň 57

Příloha D (normativní) Životnost nátěrů, nástřiků apod. 58

Příloha E (informativní) Grafické znázornění příkladů zateplení budov bez zkoušky podle ČSN ISO 13785-1 59

Bibliografie 63

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma na základě změn právních předpisů, změn dalších norem zejména z oboru požární bezpečnosti staveb a dále praktických zkušeností získaných aplikací předchozího vydání ČSN 73 0810:2009 včetně změn Z1, Z2 a Z3 zpřesňuje a doplňuje předchozí znění ČSN 73 0810. Současně tato norma reaguje na vývoj evropských norem v oblasti zkoušení požárních vlastností, rozšířených aplikací výsledků zkoušek a požární klasifikaci stavebních výrobků a konstrukcí staveb řady ČSN EN 13501-x.

Nejdůležitější změny oproti předchozímu vydání:

 1. V kapitole 3 byla kompletně přepracována pravidla pro zateplování budov, byla doplněna informativní obrazová příloha.

 2. Byly aktualizovány požadavky na stavební konstrukce tak, aby nebránily využívání nových technologií při 
  zajištění dostatečné úrovně požární bezpečnosti.

 3. Nejednoznačná ustanovení v předchozím textu byla v celém textu normy přeformulována.

 4. Jsou zapracovány požadavky na spalinové cesty (kapitola 6).

 5. V normě jsou řešena společná ustanovení pro dveře na únikových cestách.

 6. Nově jsou uvedeny obecně platné podmínky pro použití samozavíračů na dveřích s požární odolností.

 7. Byly aktualizovány podmínky pro aplikaci nátěrů zajišťující zvýšení požární odolnosti stavební konstrukce apod.

 8. Došlo k aktualizaci přílohy B.

 9. Nově jsou stanoveny požadavky na těsnění prostupů.

Souvisící ČSN

ČSN EN 81-20 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a nákladů – Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

ČSN EN 81-50 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Přezkoušení a zkoušky – Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

ČSN EN 81-72 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 72: Požární výtahy

ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy

ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování elektrických výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č.20/2012 Sb.

Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů

Citované technické předpisy

Rozhodnutí Komise č. 2006/751/ES ze dne 27. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce elektrických kabelů na oheň, resp.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.

Upozornění na používání normy

Po datu platnosti této normy platí souběžně výsledky zkoušek a klasifikací výrobků a stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0810:2009 ještě po dobu 6 měsíců, pokud není jejich platnost omezena dřívějším datem.

POZNÁMKA 1 Vztahuje se např. na zkoušky reakce na oheň pro fasády podle ČSN ISO 13785-1, hodnocení druhu konstrukce.

POZNÁMKA 2 Platí ustanovení § 119, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Patentová práva

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ÚNMZ nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s. Centrum technické normalizace pro požární ochranu, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9, IČ 60193174, Ing. Petr Boháč

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

1 Předmět normy

Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám, podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.  

Zdroj: www.cni.cz