Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 25.160.20

Listopad 1997

Svařovací materiály -
Tavidla pro obloukové svařování
pod tavidlem - Klasifikace

ČSN
EN 760

05 5701

 

 

 

Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding - Classification

Produits consommables pour le soudage - Flux pour le soudage á  l'arc sous flux - Classification

Schweißzusätze - Pulver zum Unterpulverschweißen - Einteilung

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 760:1996. Evropská norma EN 760:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 760:1996. The European Standard EN 760:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 05 5701 z 1985-01-17.

 

© Český normalizační institut, 1997
50009


Strana 2

Národní předmluva

Tato norma obsahuje Národní přílohu NA (informativní)

 

Citované normy

EN 756  zavedena v ČSN EN 756 Svařovací materiály - Svařovací dráty a kombinace drát - tavidlo pro svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí pod tavidlem - Klasifikace (05 5801)

prEN 1597-1 dosud nezavedena

ISO 3690 zavedena částečně v ČSN 05 1220 Stanovenie difúzného vodíka vo zvarovom kove pri oblúkovom zváraní obalenými elektródami a pri zváraní pod tavivom (neq ISO 3690-1977)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ESAB VAMBERK a.s., Závod 1, 517 54 Vamberk, IČO 455 34 438, Helena Hellebrandová

Technická normalizační komise: TNK 70 Svařování

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Alexandra Červená


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 760

EUROPEAN STANDARD

Březen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 25.160.28

 

Deskriptory: arc welding, submerged arc welding, welding fluxes, unalloyed steels, low alloy steels, high alloy steels, filler wire, classifications, symbols, marking

 

Svařovací materiály - Tavidla pro obloukové svařování pod tavidlem - Klasifikace

 

Welding consumables - Fluxes for submerged arc welding - Classification

Produits consommables pour le soudage - Flux pour le soudage ŕ  l'arc sous flux - Classification

Schweißzusätze - Pulver zum Unterpulverschweißen - Einteilung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-02-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a jejich bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sektretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

1

Předmět normy

4

2

Normativní odkazy

5

3

Klasifikace

5

4

Označování a požadavky

6

4.1

Označení výrobku/metody svařování

6

4.2

Označení způsobu výroby

6

4.3

Označení typu tavidla, charakteristické chemické složení

6

4.4

Označení použití, třída tavidla

6

4.5

Označení metalurgických vlastností

7

4.6

Označení druhu proudu

8

4.7

Označení obsahu vodíku ve svarovém kovu

8

4.8

Proudová zatížitelnost

8

5

Zrnění

9

6

Technické dodací podmínky

9

7

Značení na obalu

9

8

Označování tavidla

9

Příloha A (informativní) Popis typů tavidel

11

Národní příloha NA (informativní)

13

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 121 „Svařování" , jejíž sekretariát vykonává DS.

Této evropské normě se nejpozději do září 1996 uděluje status národní normy, a to vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se ruší nejpozději do září 1996.

Příloha A je informativní a obsahuje popis typů tavidel.

V odkazech na normy je uvedena norma ISO 3690. Je třeba vzít v úvahu, že na toto téma je připravována v CEN/TC 121/SC 3 evropská norma.

Podle Vnitřních předpisů CEN jsou povinny převzít tuto evropskou normu následující země: Belgie, Dánsko,  Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,  Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

1 Předmět normy

Tato norma platí pro tavidla pro obloukové svařování nelegovaných, nízkolegovaných, vysokolegovaných nerezavějících a žárovzdorných ocelí, pro svařování niklu a niklových slitin. Tavidla se používají v kombinaci se svařovacím drátem nebo páskem.-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz