ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.220.20 Červen 2016

Lyže pro sjezdové lyžování – Stanovení indexu únavy – Zkouška cyklickým ohybovým namáháním

ČSN
ISO 6266

94 1865

 

Alpine skis – Determination offatigue indexes – Cyclic loading test

Skis alpins – Détermination des indices de fatigue – Essai en flexion alternée

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 6266:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 6266:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 6266 (94 1865) z října 1993.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma stanoví způsob určování indexu únavy lyže pro sjezdové lyžování po provedené zkoušce v ohybu cyklickým ohybovým namáháním (zjišťuje se odolnost lyže proti změnám v profilu a tuhosti).

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 5902 zavedena v ČSN ISO 5902 (94 1861) Lyže pro sjezdové lyžování – Stanovení elastických vlastností

ISO 6289 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267, Ing. Jan Šuser

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Šuser

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz