ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.120; 97.060 Červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky

ČSN
EN 60335-2-3
ed. 3

36 1050

mod IEC 60335-2-3:2012

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-3: Particular requirements for electric irons

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-3: Exigences particulières pour les fers à repasser électriques

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-3: Besondere Anforderungen für elektrische Bügeleisen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-3:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-3:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-05 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-3 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60335-2-3:2016 dovoleno do 2018-10-05 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-3 ed. 2 (36 1045) z července 2003.

Změny proti předchozí normě

Některé poznámky byly převedeny na normativní text, byly určeny hadice, které se podrobí zkoušce tlakem, jsou vysvětleny typy pohyblivého přívodu, které lze použít.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-1 ed. 3:2012 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60335-2-44 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-44: Zvláštní požadavky na žehliče

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60335-2-3:2012

Tato evropská norma přejímá IEC 60335-2-3:2012 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60335-2-3:2012

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání publikované v roce 2002 a jeho změnu 1:2004 a změnu 2:2008. Představuje technickou revizi.

Zásadní změny v tomto vydání v porovnání s pátým vydáním IEC 60335-2-3 jsou následující (malé změny nejsou uvedeny):

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

61/4342/FDIS

61/4353/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Následující odchylky platí v uvedených zemích:

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60335-2-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2016

ICS 13.120; 97.060 Nahrazuje EN 60335-2-3:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-3: Zvláštní požadavky na elektrické žehličky
(IEC 60335-2-3:2012, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-3: Particular requirements for electric irons
(IEC 60335-2-3:2012, modified) 

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-3: Exigences particulières
pour les fers à repasser électriques
(IEC 60335-2-3:2012, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-3: Besondere Anforderungen
für elektrische Bügeleisen
(IEC 60335-2-3:2012, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-10-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60335-2-3:2016 E

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 60335-2-3:2016) sestává z textu IEC 60335-2-3:2012, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely společně se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-07-15

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-10-05

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-3:2002.

Tento dokument se musí používat společně s EN 60335-1:2012 včetně jejích změn.

POZNÁMKA 1 Jestliže je v této normě uvedena „část 1“, odkazuje to na EN 60335-1.

Tato část 2 doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly EN 60335-1:2012 tak, aby ji převedla na evropskou normu: Bezpečnostní požadavky na elektrické žehličky.

Kde určitý článek části 1 není v této části 2 uveden, platí článek z části 1, pokud jej lze použít. Kde tato norma uvádí „doplnění“, „změna“ nebo „náhrada“, musí být příslušný text části 1 podle toho upraven.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v normě IEC, mají před označením písmeno Z.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-3:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 9

4 Obecný požadavek 10

5 Obecné podmínky pro zkoušky 10

6 Třídění 11

7 Značení a návody 11

8 Ochrana před přístupem k živým částem 12

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 12

10 Příkon a proud 12

11 Oteplení 12

12 Neobsazeno 14

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 14

14 Přechodná přepětí 14

15 Odolnost proti vlhkosti 14

16 Unikající proud a elektrická pevnost 14

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 14

18 Trvanlivost 14

19 Abnormální činnost 15

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 15

21 Mechanická pevnost 15

22 Konstrukce 16

23 Vnitřní spojování 17

24 Součásti 17

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 18

26 Svorky pro vnější vodiče 18

27 Ochranné spojení se zemí 18

28 Šrouby a spoje 19

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 19

30 Odolnost proti teplu a hoření 19

31 Odolnost proti korozi 19

32 Záření, toxicita a podobná nebezpečí 19

Přílohy 20

Bibliografie 20

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými částmi 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypra-
cování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v poža-
davcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností suchých elektrických žehliček a napařovacích žehliček včetně žehliček s oddělenou nádržkou na vodu nebo vyvíječem páry, jejichž objem nepřesahuje 5 l, pro domácnost a podobné účely, přičemž jejich jmenovité napětí nepřesahuje 250 V.

Tato norma také platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro normální používání v domácnostech, ale mohou přesto představovat zdroj nebezpečí pro veřejnost, jako jsou spotřebiče určené pro používání neznalými osobami v obchodech, lehkém průmyslu a zemědělství.

Tato norma se v možné míře zabývá běžnými nebezpečími představovanými spotřebiči, které používají veškeré osoby v domě a v blízkém okolí. Obecně však nebere v úvahu

Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou.

POZNÁMKA 101 Upozorňuje se na skutečnost, že

POZNÁMKA 102 Tato norma neplatí pro

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz