ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.040.10; 77.160 Červen 2016

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů – Stanovení meze kluzu v tlaku

ČSN
ISO 14317

42 0852

 

Sintered metal materials excluding hardmetals – Determination of compressive yield strength

Matériaux métalliques frittés, à l'exclusion des métaux-durs – Détermination de la limite d’élasticité en compression

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 14317:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 14317:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 14317 (42 0852) z dubna 2015.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN WOZNIAK, IČ 15492958, Ing. Jan Wozniak, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 64 Mechanické zkoušení kovů

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů – ISO 14317
Stanovení meze kluzu v tlaku Druhé vydání
2015-04-01

ICS 77.040.10; 77.160

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Zkušební metoda 6

4 Zkušební těleso 6

5 Postup 6

6 Vyjádření výsledků 6

7 Zkušební protokol 7

8 Prohlášení o preciznosti 7

Bibliografie 9


 

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2015

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 119 Prášková metalurgie, subkomise SC 3 Vzorkování a zkušební metody u spékaných materiálů (s výjimkou tvrdokovů).

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 14317:2006), které bylo technicky revidováno.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu stanovení meze kluzu v tlaku u spékaných kovových materiálů s výjimkou tvrdokovů.

Tato metoda je aplikovatelná na spékané materiály (s výjimkou tvrdokovů), které mohou, ale nemusí být po spékání podrobeny tepelnému zpracování a také na materiály, které byly po spékání tříděné nebo podrobeny lisování.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz