ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.20 Červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A
do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou –Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek

ČSN
EN 50180-3

34 8153

 

Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers –
Part 3: Requirements for bushing fixations

Traversées de tensions supérieures à 1 kV jusqu’à 52 kV et de 250 A à 3,15 kA pour transformateurs immergés dans
un liquide –
Partie 3: Exigences relatives aux fixations de traversée

Durchführungen über 1 kV bis 52 kV und von 250 A bis 3,15 kA für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren –
Teil 3: Anforderungen an Einzelteile der Befestigung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50180-3:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50180-3:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato evropská norma by měla být uvažována pouze ve věcné souvislosti s EN 50180-1. Konstrukční detaily pro upevnění a jejich detaily doplňují normu EN 50180-1. Tyto informace mají význam pro zařízení z hlediska slučitelnosti.

Pro lepší pochopení přídavných informací se v této evropské normě opakují některé rozměry z normy EN 50180-1.

Tato evropská norma byla rozšířena pro upevnění průchodek pro nejvyšší napětí 52 kV.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 50180-1:2015 zavedena v ČSN EN 50180-1:2016 (34 8153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou – Část 1: Obecné požadavky pro průchodky

EN 22768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

EN 22768-2 zavedena v ČSN ISO 2768-2 (01 4240) Všeobecné tolerance. Část 2: Nepředepsané geometrické tolerance

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz