ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.080.20 Červen 2016

Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A
do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou –Část 2: Požadavky pro součástky průchodek

ČSN
EN 50180-2

34 8153

 

Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers –
Part 2: Requirement for bushing components

Traversées de tensions supérieures à 1 kV jusqu’à 52 kV et de 250 A à 3,15 kA pour transformateurs immergés dans
un liquide –
Partie 2: Exigences relatives aux composants de traversée

Durchführungen über 1 kV bis 52 kV und von 250 A bis 3,15 kA für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren -
Teil 2: Anforderungen an Einzelteile der Durchführungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50180-2:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50180-2:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato evropská norma by měla být uvažována pouze ve věcné souvislosti s EN 50180-1. Rozměrové doplňky se vztahují k údajům a tabulkám EN 50180-1. Aby bylo umožněno lepší pochopení doplňkových informací, jsou využity a rozšířeny některé tabulky z EN 50180-1.

Tato evropská norma může být nyní využita také pro průchodky s nejvyšším napětím 52 kV. Údaje o detailech součástek i související tabulky jsou přidány v souladu s rozšířeným rozsahem napětí.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 1652 zavedena v ČSN EN 1652 (42 1316) Měď a slitiny mědi – Desky, plechy, pásy a kotouče pro všeobecné použití

EN 12164 zavedena v ČSN EN 12164 (42 1327) Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

EN 13599 zavedena v ČSN EN 13599 (42 1501) Měď a slitiny mědi – Desky, plechy a pásy z mědi pro použití v elektrotechnice

EN 13601 zavedena v ČSN EN 13601 (42 1502) Měď a slitiny mědi – Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice

EN 22768 (soubor) zaveden v souboru ČSN ISO 2768 (01 4240) Všeobecné tolerance

EN 27434 zavedena v ČSN EN 27434 (02 1185) Spojovací součásti. Stavěcí šrouby s drážkou a s hrotem
(ISO 7434:1983)

EN 50180-1:2015 zavedena v ČSN EN 50180-1:2016 (34 8153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou – Část 1: Obecné požadavky pro průchodky

EN 50180-3 zavedena v ČSN EN 50180-3 (34 8153) Průchodky nad 1 kV až do 52 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou – Část 3: Požadavky pro upevnění průchodek

EN ISO 868 zavedena v ČSN EN ISO 868 (64 0624) Plasty a ebonit – Stanovení tvrdosti vtlačováním hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

EN ISO 1302 zavedena v ČSN EN ISO 1302 (01 4457) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Označování struktury povrchu v technické dokumentaci výrobků

EN ISO 4032 zavedena v ČSN EN ISO 4032 (02 1401) Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třídy A a B

EN ISO 4753 zavedena v ČSN EN ISO 4753 (02 1031) Spojovací součásti – Konce částí s vnějším metrickým závitem

EN ISO 7089 zavedena v ČSN EN ISO 7089 (02 1701) Ploché kruhové podložky – Běžná řada – Výrobní třída A

EN ISO 8673 zavedena v ČSN EN ISO 8673 (02 1408) Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem – Výrobní třídy A a B.

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz