ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.120; 97.040.20; 97.040.50 Červen 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče
pro ohřev kapalin

ČSN
EN 60335-2-15
ed. 3

36 1050

mod IEC 60335-2-15:2012

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids

Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité –
Partie 2-15: Exigences particulières pour les appareils de chauffage des liquides

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-15: Besondere Anforderungen für Geräte zur Flüssigkeitserhitzung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60335-2-15:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60335-2-15:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-10-12 se nahrazuje ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) z července 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60335-2-15:2016 dovoleno do 2018-10-12 používat dosud platnou ČSN EN 60335-2-15 ed. 2 (36 1045) z července 2003.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v informativních údajích z IEC.

Souvisící ČSN

ČSN EN 60335-2-13 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

ČSN EN 60335-2-35 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

ČSN EN 60335-2-54 ed. 3 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

ČSN EN 60335-2-98 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s IEC 60335-2-15:2012

Tato evropská norma přejímá IEC 60335-2-15:2012 s modifikacemi.

Modifikace oproti normě IEC jsou vyznačeny svislou čarou po levém okraji textu.

Informativní údaje z IEC 60335-2-15:2012

Tuto část mezinárodní normy IEC 60335 vypracovala technická komise IEC TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Toto šesté vydání zrušuje a nahrazuje páté vydání publikované v roce 2002 včetně jeho změny 1:2005 a změny 2:2008. Představuje technickou revizi.

Významné změny v tomto vydání oproti pátému vydání IEC 60335-2-15 jsou následující (malé změny nejsou uvedeny):

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:  

FDIS

Zpráva o hlasování

61/4451/FDIS

61/4504/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60335 se společným názvem Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Následující odchylky platí v uvedených zemích.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení učených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 17/2003 Sb., ze dne 9. prosince 2002, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad původního znění ustanovení
IEC 60335-2-15:2012 modifikované EN 60335-2-15:2016.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Petr Voda, Hlinsko v Čechách, IČ 65706501, Ing. Petr Voda

Technická normalizační komise: TNK 33 Elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Kralevičová

 

EVROPSKÁ NORMA EN 60335-2-15
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Leden 2016

ICS 13.120; 97.040.50 Nahrazuje EN 60335-2-15:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost –
Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin
(IEC 60335-2-15:2012, modifikovaná)

Household and similar electrical appliances – Safety –
Part 2-15: Particular requirements for appliances for heating liquids
(IEC 60335-2-15:2012, modified) 

Appareils électrodomestiques et analogues –
Sécurité –
Partie 2-15: Exigences particulières pour les appareils de chauffage des liquides
(IEC 60335-2-15:2012, modifiée)

Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke –
Teil 2-15: Besondere Anforderungen für Geräte
zur Flüssigkeitserhitzung
(IEC 60335-2-15:2012, modifiziert)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2015-10-12. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2016 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 60335-2-15:2016 E

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 60335-2-15:2016) sestává z textu IEC 60335-2-15:2012, který vypracovala technická komise IEC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely společně se společnými modifikacemi vypracovanými CLC/TC 61 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-10-12

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-10-12

Tento dokument nahrazuje EN 60335-2-15:2002.

Tato část 2-15 se musí používat společně s EN 60335-1:2012 a jejími změnami.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou doplněny ke kapitolám, článkům, poznámkám, tabulkám, obrázkům a přílohám v IEC 60335-2-15:2012, mají před označením písmeno Z.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tato norma pokrývá základní principy Bezpečnostních požadavků na elektrická zařízení pro použití v určitých mezích napětí (LVD – 2006/95/ES).

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60335-2-15:2012 byl schválen CENELEC jako evropská norma se schválenými společnými modifikacemi.

Obsah

Strana

Úvod 8

1 Rozsah platnosti 9

2 Citované dokumenty 10

3 Termíny a definice 11

4 Obecný požadavek 12

5 Obecné podmínky pro zkoušky 12

6 Třídění 13

7 Značení a návody 13

8 Ochrana před přístupem k živým částem 15

9 Rozběh elektromechanických spotřebičů 15

10 Příkon a proud 15

11 Oteplení 16

12 Neobsazeno 19

13 Unikající proud a elektrická pevnost při pracovní teplotě 19

14 Přechodná přepětí 19

15 Odolnost proti vlhkosti 19

16 Unikající proud a elektrická pevnost 20

17 Ochrana transformátorů a přidružených obvodů proti přetížení 20

18 Trvanlivost 20

19 Abnormální činnost 20

20 Stabilita a mechanická nebezpečí 22

21 Mechanická pevnost 23

22 Konstrukce 23

23 Vnitřní spojování 25

24 Součásti 25

25 Připojení k síti a vnější pohyblivé přívody 26

26 Svorky pro vnější vodiče 27

27 Ochranné spojení se zemí 27

28 Šrouby a spoje 27

29 Vzdušné vzdálenosti, povrchové cesty a pevná izolace 27

30 Odolnost proti teplu a hoření 27

31 Odolnost proti korozi 27

32 Záření, toxicita a podobná nebezpečí 27

Přílohy 29

Příloha C (normativní) Zkouška stárnutí motorů 29

Bibliografie 30

Obrázek 101 – Schématické znázornění zkoušky přelitím 30 ml 28

Úvod

Při návrhu této mezinárodní normy se předpokládalo, že realizace jejího nařízení je svěřena příslušným kvalifikovaným a zkušeným osobám.

Tato norma respektuje mezinárodně uznávanou úroveň ochrany před úrazem elektrickým proudem, mechanickým a tepelným nebezpečím, nebezpečím požáru a záření u spotřebičů, které jsou v činnosti jako při normálním používání, a bere přitom v úvahu návod výrobce. Tato norma také pokrývá abnormální situace, které se mohou očekávat v praxi, a bere v úvahu způsob, jakým může elektromagnetický jev ovlivnit bezpečnou činnost spotřebičů.

Tato norma bere v úvahu, pokud je to možné, požadavky IEC 60364 tak, aby byla v souladu s těmito elektroinstalačními předpisy, pokud se spotřebič připojuje k napájecí síti. Národní elektroinstalační předpisy se však mohou lišit.

Pokud jsou funkce spotřebiče pokryty různými částmi 2 IEC 60335, platí příslušná část 2 pro každou funkci zvlášť, pokud je to použitelné. Pokud je to použitelné, bere se do úvahy vliv jedné funkce na druhou.

Pokud norma části 2 nezahrnuje doplňující požadavky vztahující se k nebezpečím, o nichž pojednává část 1, platí část 1.

POZNÁMKA 1 To znamená, že technické komitéty zodpovědné za normy části 2 určily, že pro příslušný spotřebič není nutné mimo obecných požadavků specifikovat zvláštní požadavky.

Tato norma je normou skupiny výrobků zabývající se bezpečností spotřebičů a má přednost před horizontálními a generickými normami se stejným předmětem normy.

POZNÁMKA 2 Horizontální a generické normy zahrnující nebezpečí není možné použít, protože byly vzaty v úvahu při vypracování obecných a zvláštních požadavků pro soubor norem IEC 60335. Například v případě požadavků na teplotu povrchů mnoha spotřebičů není možné k části 1 nebo k normám části 2 použít generické normy pro horké povrchy, jako je ISO 13732-1.

Spotřebič, který vyhovuje textu této normy, nemusí být považován za vyhovující bezpečnostním principům této normy, pokud se při zkouškách zjistí, že má jiné vlastnosti, které zhoršují úroveň bezpečnosti zahrnuté v těchto požadavcích.

Spotřebič z odlišných materiálů nebo s odlišnými typy konstrukce, než jsou materiály a konstrukce uvedené v požadavcích této normy, může být zkoušen podle těchto požadavků, a pokud se zjistí, že je s nimi v podstatě ve shodě, považuje se za vyhovující této normě.

1 Rozsah platnosti

Nahrazení

Tato kapitola z části 1 se nahrazuje takto.

Tato evropská norma se zabývá bezpečností elektrických spotřebičů pro ohřev kapalin pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V.

POZNÁMKA Z101 Některé spotřebiče je možné použít pro ohřev pokrmů.

POZNÁMKA Z102 Příklady spotřebičů, které jsou v rozsahu platnosti této normy

Tato norma platí pro spotřebiče určené pro používání neznalými osobami v obchodech a jiných prostorech pro normální účely vedení domácnosti.

POZNÁMKA Z103 Příklady takových spotřebičů jsou

Pokud je spotřebič určen pro profesionální používání při přípravě potravin pro komerční spotřebu, nepovažuje se tento spotřebič pouze za spotřebič pro domácnost a podobné použití.

POZNÁMKA Z104 Příklady spotřebičů pro použití v domácnosti jsou spotřebiče pro typické funkce vedení domácnosti používané v prostředí domácnosti, které mohou být rovněž používány pro typické funkce vedení domácnosti uživateli, kteří nejsou experty:

POZNÁMKA Z105 Domácnost zahrnuje byt a s ním spojené budovy, zahradu apod.

V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a podobných prostředích.

Obecně však nebere v úvahu hru dětí se spotřebiči a používání spotřebičů velmi malými dětmi.

Nebere rovněž v úvahu používání následujících spotřebičů dětmi:

Nebere v úvahu používání následujících spotřebičů mladšími dětmi bez dozoru:

POZNÁMKA Z106 Ohřívače kojeneckých lahví a jogurtovače mohou používat mladší děti.

Připouští se, že těžce hendikepovaní lidé mohou mít potřeby mimo úroveň stanovenou touto normou.

POZNÁMKA Z107 Upozorňuje se na skutečnost, že

POZNÁMKA Z108 Tato norma neplatí pro

POZNÁMKA Z109 Upozorňuje se na skutečnost, že v mnoha zemích jsou požadavky na tlakové nádoby aplikovány na tlakové hrnce.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz