ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.10 Červenec 2016

Optická vlákna –
Část 2- 40: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

ČSN
EN 60793-2- 40
ed. 4

35 9213

idt IEC 60793-2- 40:2015

Optical fibres –
Part 2- 40: Product specifications – Sectional specification for category A4 multimode fibres

Fibres optiques –
Partie 2- 40: Spécifications de produits – Spécification intermédiaire pour les fibres multimodales de catégorie A4

Lichtwellenleiter –
Teil 2- 40: Produktspezifikationen – Rahmenspezifikation für Mehrmodenfasern der Kategorie A4

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 60793-2- 40:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 60793-2- 40:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-12-24 se nahrazuje ČSN EN 60793-2- 40 ed. 3 (35 9213) ze září 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma uvádí základní požadavky na rozměry, mechanické vlastnosti, přenosové a klimatické parametry mnohovidových vláken kategorie A4. Tato celoplastová vlákna jsou určená pro přenos dat a videa na velmi krátké vzdálenosti a také pro senzory. Obsahuje normativní přílohy A, B, C, D, E, F, G a H což jsou rodové specifikace pro jednotlivé kategorie vláken, a to: od A4a až A4h. Normativní příloha I popisuje směšovač vidů pro vlákna typu A4a až A4d. Informativní příloha J uvádí další požadavky na vlákna A4a při použití pro vlnové délky kratší než 650 nm.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 60793-2-40:2016 dovoleno do 2018-12-24 používat dosud platnou ČSN EN 60793-2-40 ed. 3 (35 9213) ze září 2011.

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje technickou revizi textu a obsahuje následující významné změny ve srovnání s předchozí normou:

  1. sladění terminologie se souborem IEC 60793-2;

  2. přidání měřicích parametrů pro NA a rozměry vlákna.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Obecně a návod

IEC 60793-1-20:2001 zavedena v ČSN EN 60793-1-20:2003 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy – Rozměry vlákna

IEC 60793-1-22 zavedena v ČSN EN 60793-1-22 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření délky

IEC 60793-1-40:2001 zavedena v ČSN EN 60793-1-40:2004 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy – Útlum (mod. IEC 60793-1-40:2001)

IEC 60793-1-41 zavedena v ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy – Šířka pásma

IEC 60793-1-42 zavedena v ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy – Chromatická disperze

IEC 60793-1-43 zavedena v ČSN EN 60793-1-43 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy – Měření numerické apertury

IEC 60793-1-46 zavedena v ČSN EN 60793-1-46 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy – Monitorování změn optické propustnosti

IEC 60793-1-47:2009 zavedena v ČSN EN 60793-1-47 ed. 3:2009 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy – Makroohybové ztráty

IEC 60793-1-50 zavedena v ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-50: Měřicí metody – Zkouška – Vlhké teplo konstantní

IEC 60793-1-51 zavedena v ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Suché teplo konstantní

IEC 60793-1-52 zavedena v ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy – Zkouška – Změna teploty

Souvisící ČSN

ČSN EN 60793-1-1 ed. 2 (35 9213) Optická vlákna – Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy – Všeobecně a návod

ČSN EN 60793-2 ed. 3 (35 9213) Optická vlákna – Část 2: Specifikace výrobku – Obecně

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: KUCHARSKI Benešov u Prahy, IČ 69356807, Mgr. Maciej Kucharski, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz