ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.060.01 Červenec 2016

Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) – Provoz kognitivního rádiového systému (CRS) umožněný využíváním rádiového spektra
na základě informací získaných z databází určení geografické polohy (GLDB) – Parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými GLDB

ČSN
ETSI EN 303 144
V1.1.1


87 0014

 

Reconfigurable Radio Systems (RRS) – Enabling the operation of Cognitive Radio System (CRS) dependent for their use
of radio spectrum on information obtained from Geo-location Databases (GLDBs) – Parameters and procedures
for information exchange between different GLDBs

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy ETSI EN 303 144 V1.1.1:2015. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard ETSI EN 303 144 V1.1.1:2015. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument zahrnuje parametry a postupy pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz kognitivního rádiového systému (CRS). Dokument je založen na systémové architektuře pro WSD GLDB definované v ETSI EN 303 145 a ETSI EN 303 143.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ETSI EN 303 145 zavedena v ČSN ETSI EN 303 145 V1.1.1 (87 0015) Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) – Systémová architektura a vysokoúrovňové postupy pro koordinované a nekoordinované využívání
volných míst mezi TV kanály

ETSI EN 303 143 zavedena v ČSN ETSI EN 303 143 V1.2.1 (87 0013) Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) – Systémová architektura pro výměnu informací mezi různými databázemi určení geografické polohy (GLDB) umožňující provoz zařízení využívajících volná místa mezi TV kanály (WSD)

ISO/IEC 10731:1994 zavedena v ČSN ISO/IEC 10731:2000 (36 9645) Informační technologie – Propojení
otevřených systémů – Základní referenční model – Konvence pro definování služeb OSI

Doporučení ITU-T X.680 nezavedeno

ETSI EN 301 598 zavedena v ČSN ETSI EN 301 598 V1.1.1 (87 0010) Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) – Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz –
Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: MAREŠKA Praha, IČ 86983555, Ing. Antonín Mareška

Technická normalizační komise: TNK 96 Telekomunikace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz