ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.120.10 Červenec 2016

Koaxiální komunikační kabely –
Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů
s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

ČSN
EN 61196 -10

34 7721

idt IEC 61196 -10:2014 + IEC 61196 -10:2014/Cor.1:2016-02

Coaxial communication cables –
Part 10: Sectional specification for semi-rigid cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) dielectric

Câbles coaxiaux de communication –
Partie 10: Spécification intermédiaire relative aux câbles semi-rigides avec diélectrique en polytétrafluoroéthylène (PTFE)

Koaxiale Kommunikationskabel –
Teil 10: Rahmenspezifikation für halb-starre Kabel mit Polytetrafluorethylen- (PTFE-)Isolation

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61196 -10:2016 včetně opravy
EN 61196 -10:2016/AC:2016-02. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61196 -10:2016 including its
Corrigendum EN 61196 -10:2016/AC:2016-02. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-01-22 se nahrazuje ČSN EN 61196 -2 ed. 2 (34 7721) ze srpna 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato norma platí pro polotuhé koaxiální komunikační kabely s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem a trubkovým vnějším jádrem. Tyto kabely jsou určeny k použití v mikrovlnných a bezdrátových zařízeních nebo v jiných zařízeních či jednotkách pro přenos signálů při kmitočtech nad 500 MHz. Norma se má používat spolu s IEC 61196 -1:2005.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61196-10:2016 dovoleno do 2019-01-22 používat
dosud platnou ČSN EN 61196-2 (34 7721) ze srpna 2004.

Změny proti předchozí normě

Hlavní technické změny proti předchozí normě spočívají v aktualizaci hodnot a parametrů a zkušebních a měřicích metod pro polotuhé koaxiální komunikační kabely s PTFE dielektrikem, vyplývajících z kmenové specifikace IEC 61196-1:2005, a rovněž v aktualizaci citovaných dokumentů.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-1:1988 zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

IEC 61169-4 nezavedena

IEC 61196-1:2005 nezavedena

IEC 61196-1-1 nezavedena

IEC 61196-1-101 nezavedena

IEC 61196-1-102 nezavedena

IEC 61196-1-103 nezavedena

IEC 61196-1-105 nezavedena

IEC 61196-1-108 nezavedena

IEC 61196-1-112 nezavedena

IEC 61196-1-113 nezavedena

IEC 61196-1-115 nezavedena

IEC 61196-1-301 nezavedena

IEC 61196-1-302 nezavedena

IEC 61196-1-313 nezavedena

IEC 61196-1-314 nezavedena

IEC 61196-1-318 nezavedena

IEC 62037-4:2012 zavedena v ČSN EN 62037-4:2013(34 7705) Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně – Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech

IEC  62230:2006 zavedena v ČSN EN 62230:2008 (34 7028) Elektrické kabely – Průběžná zkouška napětím

ISO 2859-1:1999 zavedena v  ČSN ISO 2859-1:2000 (01 0261) Statistické přejímky srovnáváním – Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz