ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové
optiky – Norma funkčnosti –
Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná
mřížka – Kategorie C (řízené prostředí)

ČSN
EN 61753 - 381-2

35 9255

idt IEC 61753 - 381-2:2016

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Performance standard –
Part 381-2: Cyclic arrayed waveguide grating – Category C (controlled environment)

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Norme de performance –
Partie 381-2: Réseau sélectif planaire cyclique – Catégorie C (environnement contrôlé)

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Betriebsverhalten –
Teil 381-2: Zyklisches Array-Wellenleitergitter für die Kategorie C – Kontrollierte Umgebung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61753 - 381-2:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61753 - 381-2:2016. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma obsahuje minimální požadavky na počáteční zkoušky a měření a přísnosti, které musí splnit cyklické uspořádané vlnovodné mřížky s Gaussovským profilem propustného pásma (AWG) pro jednovidové a obousměrné přenosové systémy, aby mohly být zařazeny jako výrobky odpovídající požadavkům normy IEC 61753-1 pro kategorii C (řízené prostředí). Tato norma se vztahuje k síti s vlnovým multiplexem (WDM) s použitím několika spektrálních rozsahů. Tato norma pokrývá požadavky na cyklická zařízení AWG s takovými charakteristikami volných spektrálních rozsahů (FSR), aby byla zaručena funkčnost přenosu v několika spektrálních rozsazích, s jednovidovými nekonektorovanými pigtaily a bez elektrických obvodů. Norma obsahuje normativní přílohu A, uvádějící velikosti vzorků, informativní přílohu B, uvádějící obecné informace k cyklickým AWG, informativní přílohu C, popisující kmitočtové rozsahy kanálů a volný spektrální rozsah a informativní přílohu D, uvádějící přehled odlišností mezi IEC 61753-081-2 a IEC 61753-381-2.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61300-2-1 zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

IEC 61300-2-4 zavedena v ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

IEC 61300-2-9 zavedena v ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-9: Zkoušky – Údery

IEC 61300-2-14 zavedena v ČSN EN 61300-2-14 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-14: Zkoušky – Vysoký optický výkon

IEC 61300-2-17 zavedena v ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

IEC 61300-2-18 zavedena v ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-18: Zkoušky – Suché teplo – Odolnost při vysoké teplotě

IEC 61300-2-19 zavedena v ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-19: Zkoušky – Vlhké teplo (konstantní)

IEC 61300-2-22 zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

IEC 61300-2-42 zavedena v ČSN EN 61300-2-42 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-42: Zkoušky – Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení

IEC 61300-2-44 zavedena v ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-44: Zkoušky – Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

IEC 61300-3-2 zavedena v ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-2: Zkoušení a měření – Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

IEC 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

IEC 61300-3-20 zavedena v ČSN EN 61300-3-20 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-20: Zkoušení a měření – Směrovost optických vláknových odbočnic

IEC 61300-3-29 zavedena v ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-29: Zkoušení a měření – Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM

IEC 61300-3-32 zavedena v ČSN EN 61300-3-32 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-32: Zkoušení a měření – Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek

IEC 61300-3-38 zavedena v ČSN EN 61300-3-38 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-38: Zkoušení a měření – Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění

IEC 61753-021-2 zavedena v ČSN EN 61753-021-2 ed. 2 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C – Řízené prostředí

IEC 62074-1 zavedena v ČSN EN 62074-1 ed. 2 (35 9285) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky –
Optická vláknová zařízení WDM – Část 1: Kmenová specifikace

Doporučení ITU-T G.692 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.694.1 nezavedeno

Doporučení ITU-T G.698.3 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01 Praha 4.

Souvisící ČSN

ČSN EN 61300 (soubor) (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

ČSN EN 61753-081-2 (35 9255) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Norma funkčnosti –
Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 x N DWDM pro kategorii C –
Řízené prostředí

ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz