Zdroj: www.cni.cz

ČESKÁ NORMA

83.180

Září 1997

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

ČSN EN 12028


77 0880

 

 

 

Self adhesive tapes - Measurement of elongation under static load

Rubans auto -adhésifs - Mesure de l'allongement sous charge statique

Klebebänder - Messung der Dehnung unter statischer Belastung

 

Tato norma je identická s EN 12028:1996.

 

This standard is identical with EN 12028:1996.

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12028 (77 0880) z března 1997.

 

© Český normalizační institut, 1997
50040


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

 

Proti předchozí normě dochází ke změně převzetí EN 12028:1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 12028 z března 1997 převzala EN 12028:1996 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

 

Souvisící ČSN

 

ČSN 77 0860 Samolepicí obalové pásky. Názvosloví

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: MSB LOGlSTIK, s. r. o., Praha, IČO 416 95844, Ing. Jana Lukešová

 

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

 

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 12028


 

Květen 1996

ICS 83.180

 

Deskriptory: adhesive tapes, tension tests, measurement, elongation

 

Samolepicí pásky - Měření prodloužení při statickém zatížení

 

Self adhesive tapes - Measurement of elongation under static load

 

Rubans auto-adhésifs - Mesure de l'allogement sous charge statique

 

Klebebänder - Messung der Dehnung unter statischer Belastung

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-04-19.

 

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel


Strana 4

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

5

1

Předmět normy

6

2

Podstata zkoušky

6

3

Zkušební zařízení

6

4

Zkušební kotouče a zkušební vzorky

6

5

Postup zkoušky

6

6

Vyjádření výsledků zkoušky

7

7

Protokol o zkoušce

7


Strana 5

Předmluva

 

Tato evropská norma byla vypracována Technickou komisí CEN/TC 253 „Samolepicí pásky'', jejímž sekretariátem je pověřen AFNOR.

 

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1996.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 6

1 Předmět normy

 

Tato norma specifikuje metodu měření prodloužení lepicí pásky při malém tahu působícím v poměrně krátké době. Záměrem této metody je dát uživateli údaj o prodloužení lepicí pásky v tahu při jejím použití. Tato metoda je zvláště použitelná pro lepicí pásky založené na vysoce průtažném nosiči.

 -- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz