ICS 13.080.10

ČSN

EN ISO 15009 

83 6708

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita půdy – Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií – Metoda purge-and-trap s termální desorpcí

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15009 (83 6708) ze září 2013.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz