ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 77.080.20 Srpen 2016

Systémy označování ocelí –
Část 2: Systém číselného označování

ČSN
EN 10027-2

42 0011

 

Designation systems for steels – Part 2: Numerical system

Systèmes de désignation des aciers – Partie 2: Système numérique

Bezeichnungssysteme für Stähle – Teil 2: Nummernsystem

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10027-2:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou norma-
lizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10027-2:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10027-2 (42 0012) z prosince 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10027-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10027-2 z prosince 2015 převzala EN 10027-2:2015 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

EN 10020 zavedená v ČSN EN 10020 (42 0002) Definice a rozdělení ocelí

EN 10027-1 zavedená v ČSN EN 10027-1 (42 0011) Systémy označování ocelí – Část 1: Stavba značek ocelí

EN 10079 zavedená v ČSN EN 10079 (42 0044) Definice ocelových výrobků

Vypracování normy

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Václav Voves

EVROPSKÁ NORMA EN 10027-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 77.080.20 Nahrazuje EN 10027-2:1992

Systémy označování ocelí –
Část 2: Systém číselného označování

Designation systems for steels –
Part 2: Numerical system 

Systèmes de désignation des aciers –
Partie 2: Système numérique

Bezeichnungssysteme für Stähle –
Teil 2: Nummernsystem

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-02-07.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 10027-2:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Obecná ustanovení 6

5 Stavba čísel ocelí 7

Příloha A (normativní) Předpoklady a postup pro přidělování čísel ocelí 10

Příloha B (normativní) Postup pro vyplňování formulářů I a II 12

Národní příloha NA (informativní) Postup pro předkládání žádostí o registraci ocelí v ČR
a formulář žádostí I a II v anglickém, francouzském a německém jazyce 16

 

Předmluva

Tento dokument (EN 10027-2:2015) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 100 Všeobecné záležitosti, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech těchto patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 10027-2:1992.

Proti EN 10027-2:1992 byly provedeny následující závažné změny:

a) v odstavci 4.3 byla upravena formulace;

b) v kapitole 5 byl rozšířen počet číslic u pořadového čísla na 4 a byla přidána poznámka stejně jako vysvětlivky;

c) norma byla redakčně přepracována.

Tento dokument je druhou částí evropské normy „Systémy označování ocelí“, první část se zabývá „Značkami ocelí“.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma stanoví systém číselného označování ocelí, pro označování ocelí značkami. Pojednává o stavbě čísel ocelí a organizaci jejich registrace, přidělování a rozšiřování. Tato čísla ocelí platí jako doplňková ke značkám ocelí podle EN 10027-1.

Tato evropská norma je platná pro oceli předepsané v evropských normách. Tato evropská norma se může použít pro národní oceli a patentované oceli.

POZNÁMKA Přestože použití systému bylo omezeno na oceli, je možné tento systém použít i pro jiné průmyslově vyráběné materiály.

1.2 Čísla ocelí stanovená podle tohoto systému mají určitý počet číslic (viz kapitola 5). Systém je proto vhodnější pro zpracování dat než značky ocelí stanovené podle EN 10027-1.

1.3 Žádost o přidělení čísel ocelí u ocelí předepsaných v evropské normě (viz A.6 až A.9) je v odpovědnosti příslušné technické komise ECISS. U značek ocelí vyráběných podle národních norem je to v odpovědnosti národního oprávněného orgánu.

POZNÁMKA Žádosti evropských organizací, které mají zvláštní zájem na normalizaci oceli a ocelových výrobků (například ASD, EUROFER), mohou být podávány prostřednictvím ústředního sekretariátu ECISS (viz A.9).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz