ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 11.180.15; 17.140.50 Srpen 2016

Elektroakustika – Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu

ČSN
EN 61669
ed. 2

36 8884

idt IEC 61669:2015

Electroacoustics – Measurement of real-ear acoustical performance characteristics of hearing aids

Électroacoustique – Mesure des caractéristiques de performances acoustiques des appareils de correction auditive sur une oreille réelle

Elektroakustik – Messung der Kenndaten von Hörgeräten am menschlichen Ohr

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61669:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61669:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-12-09 se nahrazuje ČSN EN 61669 (36 8884) z března 2002, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma dává doporučení a požadavky pro měření a odhady akustických vlastností sluchadel s vedením zvuku vzduchem na lidském uchu a pro měření určitých akustických vlastností ucha vztažených
k použití sluchadel.

Měření akustických vlastností sluchadel na lidském uchu, která uplatňují nelineární nebo analytické techniky zpracování, platí pouze pro použité zkušební signály a konkrétní využité podmínky.

Účelem této normy je zajistit, aby měření akustických vlastností sluchadel na lidském uchu pro dané sluchadlo a na daném lidském uchu mohla být opakována na jiných místech a s jiným zkušebním vybavením.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61669:2016 dovoleno do 2018-12-09 používat dosud platnou ČSN EN 61669 (36 8884) z března 2002.

Změny proti předchozím normám

Toto vydání normy obsahuje následující významné technické změny vzhledem k IEC 61669:2001
a ISO 12124:2001:

a) doplnění mezinárodního řečového zkušebního signálu (International Speech Test Signal) jako preferovaného stimulu podobného řeči;

b) definice a zkušební metody pro funkci REDD (real-ear to dial difference);

c) definice a zkušební metody pro funkci RECD (real-ear to coupler difference);

d) příloha zabývající se problémy při měření a použití funkce RECD.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60318-5 zavedena v ČSN EN 60318-5 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 5: Akustická spojka o objemu 2 cm3 pro měření sluchadel a sluchátek vkládaných do ucha pomocí ušních vložek

IEC 60601-1 zavedena v ČSN EN 60601-1 (36 4800) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

IEC 60601-1-2 zavedena v ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (36 4801) Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická
rušení – Požadavky a zkoušky

IEC 60942 zavedena v ČSN EN 60942 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory

IEC 61260-1 zavedena v ČSN EN 61260-1 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry – Část 1: Technické požadavky

ISO 266 zavedena v ČSN EN ISO 266 (01 1601) Akustika – Vyvolené kmitočty

ISO 8253-2 zavedena v ČSN EN ISO 8253-2 (01 1635) Akustika – Audiometrické vyšetřovací metody – Část 2: Audiometrie ve zvukovém poli čistými tóny a úzkopásmovými měřicími signály

ISO/TR 25417 nezavedena

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 60118-0 (36 8860) Elektroakustika – Sluchadla – Část 0: Měření provozních vlastností sluchadel

ČSN EN 60118-7 (36 8860) Elektroakustika – Sluchadla – Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání

ČSN EN 60118-8 (36 8860) Elektroakustika – Sluchadla – Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ

ČSN EN 60118-15 (36 8860) Elektroakustika – Sluchadla – Část 15: Metody k charakterizování zpracování
signálu ve sluchadlech se signálem typu řeči

ČSN EN 60318-4 (36 8820) Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek

ČSN EN 61094-4 (36 8880) Měřicí mikrofony – Část 4: Technické požadavky na pracovní standardní mikrofony

TNI 01 4109-4 (01 4109) Nejistota měření – Část 4: Úloha nejistoty měření při posuzování shody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 87, Audiovizuální technika a ekodesign

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz