ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.120 Srpen 2016

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 5 - 3: Média a vrstvy závislé na médiích –
Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1

ČSN
EN 50090 - 5 - 3
ed. 2

36 8051

 

Home and Building Electronic Systems (HBES) –
Part 5 - 3: Media and media dependent layers – Radio Frequency for HBES Class 1

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) –
Partie 5 - 3: Médias et couches dépendantes des médias – Radio Fréquence pour HBES Classe 1

Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude (ESHG) –
Teil 5 - 3: Medien und medienabhängige Schichten – Signalübertragung über Funk für ESHG Klasse 1

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50090 - 5 - 3:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the Englich version of the European Standard EN 50090 - 5 - 3:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinnosti od 2018-11-02 se nahrazuje ČSN EN 50090 - 5 - 3 (36 8051) z května 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část normy definuje povinné a volitelné požadavky na fyzickou vrstvu a vrstvu datových spojů, specifickou pro médium, pro vysokofrekvenční přenos zařízení a systémů HBES multifunkčním sběrnicovým systémem, v němž jsou veškeré funkce decentralizovány, distribuovány a spojovány prostřednictvím společného komunikačního procesu.

Rozhraní vrstvy datových spojů a obecné definice, které jsou nezávislé na médiích, jsou uvedeny
v ČSN EN 50090-4-1.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50090 - 5 - 3:2016 dovoleno do 2018-11-02 používat dosud platnou ČSN EN 50090 - 5 - 3 (36 8051) z května 2007.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

Rozdíl mezi touto verzí a předchozí verzí této normy je, že předchozí verze obsahovala pouze popis řešení HBES RF Ready, aktuální verze byla rozšířena o kompatibilní řešení HBES RF Multi.

HBES RF Multi poskytuje následující funkce:

Informace o citovaných dokumentech

EN 50090-1:2011 zavedena v ČSN EN 50090-1:2011 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 1: Struktura normalizace

EN 50090-4-1 zavedena v ČSN EN 50090-4-1 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 4-1: Vrstvy nezávislé na médiích – Aplikační vrstva pro HBES třída 1

EN 50090-4-2 zavedena v ČSN EN 50090-4-2 (36 8051) Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) –
Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích – Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1

ETSI EN 300 220 (soubor) zaveden v souboru ČSN ETSI EN 300 220 (87 5015) Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Zařízení krátkého dosahu (SRD) – Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz