ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.060.30 Srpen 2016

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty
s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov

ČSN
EN 331
ed. 2

13 4120

 

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves for gas installations for buildings

Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant conique à fond plat destinés à être manoeuvrés manuellement et à être utilisés pour les installations de gaz dans les bâtiments

Handbetätigte Kugelhähne und Kegelhähne mit geschlossenem Boden für die Gas-Hausinstallation

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 331:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 331:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-09-30 se nahrazuje ČSN EN 331 (13 4120) ze srpna 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 331:2015 dovoleno do 2017-09-30 používat dosud platnou ČSN EN 331 (13 4120) ze srpna 1999.

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 377 zavedena v ČSN EN 377+A1 (65 6860) Maziva pro aplikace v přístrojích a zařízeních používajících hořlavé plyny kromě těch, které jsou určeny pro použití v průmyslové výrobě

EN 437:2003+A1:2009 zavedena v ČSN EN 437+A1:2009 (06 1001) Zkušební plyny – Zkušební přetlaky – Kategorie spotřebičů

EN 549 zavedena v ČSN EN 549 (02 9283) Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva

EN 682 zavedena v ČSN EN 682 (63 3003) Elastomerní těsnění – Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku plynu a uhlovodíkových kapalin

EN 751-1 zavedena v ČSN EN 751-1 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

EN 751-2 zavedena v ČSN EN 751-2 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

EN 751-3 zavedena v ČSN EN 751-3 (02 9285) Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou – Část 3: Nespékané pásky z PTFE

EN 1092-1 zavedena v ČSN EN 1092-1+A1 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 1: Příruby z oceli

EN 1092-2 zavedena v ČSN EN 1092-2 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 2: Příruby z litiny

EN 1092-3 zavedena v ČSN EN 1092-3 (13 1170) Příruby a přírubové spoje – Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN – Část 3: Příruby ze slitin mědi

EN 1254-1 zavedena v ČSN EN 1254-1 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

EN 1254-2 zavedena v ČSN EN 1254-2 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

EN 1254-8 zavedena v ČSN EN 1254-8 (13 8400) Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím

EN 1412 zavedena v ČSN EN 1412 (42 1308) Měď a slitiny mědi – Evropský systém číselného označování

EN 1503-1 zavedena v ČSN EN 1503-1 (13 3022) Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 1: Oceli specifikované v evropských normách

EN 1503-3 zavedena v ČSN EN 1503-3 (13 3022) Armatury – Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka – Část 3: Litiny specifikované v evropských normách

EN 1555-3 zavedena v ČSN EN 1555-3+A1 (64 6412) Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv – Polyethylen (PE) – Část 3: Tvarovky

EN 1593:1999 zavedena v ČSN EN 1593:2001 (01 5060) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Bublinková metoda

EN 1982 zavedena v ČSN EN 1982 (42 1561) Měď a slitiny mědi – Ingoty a odlitky

EN 10226 (soubor) zavedena v ČSN EN 10226 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech – Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity – Rozměry, tolerance a označování; Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity – Rozměry, tolerance a označování; Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

EN 10255 zavedena v ČSN EN 10255+A1 (42 0296) Trubky z nelegované oceli vhodné ke svařování a řezání závitů – Technické dodací podmínky

EN 12163 zavedena v ČSN EN 12163 (42 1319) Měď a slitiny mědi – Tyče pro všeobecné použití

EN 12164 zavedena v ČSN EN 12164 (42 1327) Měď a slitiny mědi – Tyče pro třískové obrábění

EN 12165 zavedena v ČSN EN 12165 (42 1541) Měď a slitiny mědi – Tvářené a netvářené přířezy pro kování

EN 12167 zavedena v ČSN EN 12167 (42 1326) Měď a slitiny mědi – Profily a ploché tyče pro všeobecné použití

EN 12168 zavedena v ČSN EN 12168 (42 1328) Měď a slitiny mědi – Duté tyče pro třískové obrábění

EN 12420 zavedena v ČSN EN 12420 (42 1542) Měď a slitiny mědi – Výkovky

EN 12627 zavedena v ČSN EN 12627 (13 3002) Průmyslové armatury – Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem

EN 60730-1:2000 zavedena v ČSN EN 60730-1 ed. 2:2001 (36 1960) Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely – Část 1: Všeobecné požadavky

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 9227 zavedena v ČSN EN 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou

ISO 65 nezavedena

ISO 261 zavedena v ČSN ISO 261 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití – Přehled

ISO 17885 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 1005-3+A1:2009 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení – Fyzická výkonnost člověka – Část 3: Doporučené mezní síly pro obsluhu strojních zařízení

ČSN EN 1775:2008 (38 6441) Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar –
Provozní požadavky

ČSN EN ISO 6708:1996 (13 0015) Potrubní části – Definice a výběr jmenovitých světlostí – DN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN PETRAŠOVÁ BRNO, IČ 40448584, Ivana Petrašová

Technická normalizační komise: TNK 50 Armatury

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Svoboda

 

EVROPSKÁ NORMA EN 331
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Prosinec 2015

ICS 23.060.20 Nahrazuje EN 331:1998

Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem
pro plynové instalace budov

Manually operated ball valves and closed bottom taper plug valves
for gas installations for buildings 

Robinets à tournant sphérique et robinets à tournant
conique à fond plat destinés à être manoeuvrés
manuellement et à être utilisés pour les installations
de gaz dans les bâtiments

Handbetätigte Kugelhähne und Kegelhähne
mit geschlossenem Boden für die Gas-Hausinstallation

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2015-10-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 331:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 8

1 Předmět normy 9

2 Citované dokumenty 9

3 Termíny a definice 11

4 Charaktristiky výrobku 13

4.1 Reakce na oheň 13

4.2 Rozměry a tolerance 13

4.2.1 Materiály 13

4.2.2 Konstrukční provedení 14

4.2.3 Vzhled výrobku 14

4.2.4 Údržba kohoutů 15

4.2.5 Pružiny 15

4.2.6 Tloušťka stěny 15

4.2.7 Kuželové kohouty 15

4.2.8 Úhlové utěsnění 15

4.2.9 Těsnění 15

4.2.10 Ovládání 16

4.2.11 Zarážky 16

4.2.12 Spoje 16

4.3 Klasifikace důležitých charakteristik 17

4.3.1 Tlakové třídy 17

4.3.2 Teplotní třídy 17

4.3.3 Třídy odolnosti proti vysokým teplotám 17

4.4 Těsnost (plyn): těsnost 18

4.5 Účinnost: jmenovitý průtok 18

4.6 Odolnost proti vysokým teplotám 18

4.7 Mechanická pevnost plynových sítí 18

4.7.1 Ovládací krouticí moment 18

4.7.2 Mechanická pevnost v krutu a ohybu 19

4.8 Ochrana proti přetížení rukojeti – Odolnost zarážky 20

4.9 Uvolňování nebezpečných látek 20

4.10 Funkční požadavky 20

4.10.1 Obecně 20

4.10.2 Životnost 20

5 Zkoušení, posuzování a metody vzorkování 21

5.1 Obecně 21

5.1.1 Zkušební podmínky 21

5.1.2 Pořadí zkoušek 21

5.2 Vnitřní tlak a těsnost 21

5.2.1 Obecně 21

5.2.2 Hodnoty pro zkoušku tlakem 21

5.2.3 Uzavírací části, vnější těsnost 21

Strana

5.2.4 Vnitřní těsnost 21

5.3 Jmenovitý průtok 21

5.3.1 Zkušební zařízení 21

5.3.2 Postup 22

5.4 Ovládací krouticí moment 22

5.5 Mechanická pevnost v krutu a ohybu 23

5.5.1 Obecně 23

5.5.2 Pořadí zkoušek kohoutů krouticím a ohybovým momentem 23

5.6 Životnost 24

5.6.1 Zkouška dlouhodobé provozní způsobilosti 24

5.6.2 Odolnost proti nízkým teplotám 24

5.6.3 Odolnost proti postřiku solnou mlhou 25

5.7 Úhlové utěsnění 25

5.8 Ochrana proti přetížení rukojeti – Odolnost zarážky 25

6 Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP; Assessment and verification of constancy of performance) 25

6.1 Obecně 25

6.2 Zkoušky typu 25

6.2.1 Obecně 25

6.2.2 Zkušební vzorky, zkoušky a kritéria shody 26

6.2.3 Protokoly o zkouškách 27

6.2.4 Sdílené výsledky jiné strany 27

6.3 Řízení výroby (FPC) 27

6.3.1 Obecně 27

6.3.2 Požadavky 27

6.3.3 Specifické požadavky na výrobek 29

6.3.4 Počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby (FPC) 30

6.3.5 Průběžný dozor nad řízením výroby (FPC) 30

6.3.6 Postup při změnách 30

7 Značení, označování štítkem, návody a balení 31

7.1 Značení a označování štítkem 31

7.2 Návody k montáži a provozu 31

7.3 Balení 31

Příloha A (normativní) Odolnost ventilů třídy B a C proti vysokým teplotám 32

A.1 Obecně 32

A.2 Postup 32

A.2.1 Kritéria zkoušky 32

A.2.2 Zkušební metoda 32

Příloha ZA (informativní) Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních výrobcích 34

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 34

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) ručně ovládaných kulových kohoutů a kuželových
kohoutů s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov 35

ZA.3 Označení CE a označování štítkem 37

Bibliografie 41

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 331:2015) vypracovala technická komise CEN/TC 236 Neprůmyslové ručně ovládané uzavírací armatury pro plyn a zvláštní kombinace armatur s ostatními výrobky, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2016 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2017.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 331:1998.

Tato revidovaná verze

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1 Předmět normy

1.1 Tato evropská norma specifikuje konstrukční charakteristiky, vlastnosti a bezpečnost kulových kohoutů
a kuželových kohoutů s uzavřeným dnem. Rovněž podrobně popisuje zkušební metody a opatření týkající se značení.

Norma platí pro kovové kohouty pro domácí a komerční instalace částečně zabudované uvnitř nebo vně budov, určené pro plynná paliva první, druhé nebo třetí třídy (specifikované v EN 437) pro tlaky do 0,2 × 105 Pa, 0,5 × 105 Pa, 1 × 105 Pa, 5 × 105 Pa a 20 × 105 Pa a mezní teploty od –5 °C nebo –20 °C do +60 °C.

POZNÁMKA „Částečně zabudované“ v kontextu této normy znamená, že kohouty umístěné pod úrovní terénu nejsou v přímém kontaktu se zeminou nebo s jinými materiály, např. jsou umístěny v chráněném obložení.

1.2 Jmenovité světlosti kohoutů (DN) podle této normy jsou: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz