ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40 Září 2016

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody –
Část 1: Samostatné komíny

ČSN
EN 13384-1

73 4206

 

Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods –
Part 1: Chimneys serving one heating appliance

Conduits de fumée – Méthodes de calcul thermo-aérauligue –
Partie 1: Conduits de fumée ne desservant qu’un seul appareil

Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren –
Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13384-1:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13384-1:2015. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13384-1 (73 4206) z října 2015.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Zásadní změny jsou uvedeny v evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny – Všeobecné požadavky

EN 1856-1 zavedena v ČSN EN 1856-1 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovové komíny – Část 1: Systémové komíny

EN 1859 zavedena v ČSN EN 1859 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

EN 13502 zavedena v ČSN EN 13502 (73 4204) Komíny – Kovové komíny – Zkušební metody

EN 15287-1:2007+A1:2010zavedena v ČSN EN 15287-1 (73 4241)+A1: 2011

CEN/TR 1749 zavedena v TNI CEN/TR 1749 (06 1002) Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS a. s., IČ 60193174 ve spolupráci s doc. Ing. Vladimírem Jelínkem, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Dana Bedřichová

EVROPSKÁ NORMA EN 13384-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM Duben 2015

ICS 91.060.40 Nahrazuje EN 13384-1:2002+A2:2008

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody –
Část 1: Samostatné komíny

Chimneys – Thermal and fluid dynamic calculation methods –
Part 1: Chimneys serving one heating appliance 

Conduits de fumée – Méthodes de calcul
thermo-aérauligue –
Partie 1: Conduits de fumée ne desservant
qu’un seul appareil

Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren –
Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte

Tato evropská norma byla schválena CEN 24. ledna 2015.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

[image]

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2015 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 13384-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Obsah

Strana

Evropská předmluva 6

1 Předmět normy 7

2 Citované dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Značky a zkratky 10

5 Výpočtová metoda pro nevyvážené komínové průduchy 14

5.1 Obecné zásady 14

5.2 Požadavky na tlak 14

5.3 Požadavky na teplotu 15

5.4 Postup výpočtu 16

5.5 Charakteristické údaje spalin od spotřebiče 16

5.6 Charakteristické údaje pro výpočet 18

5.7 Základní hodnoty pro výpočet 19

5.8 Stanovení teplot 22

5.9 Stanovení hustoty spalin a rychlosti spalin 24

5.10 Stanovení tlaků 25

5.11 Minimální požadovaný tah sopouchu komína a maximální přípustný tah (PZePZemax) a maximální
a minimální tlakový rozdíl v sopouchu komína (PZOePZOemin) 27

5.12 Výpočet povrchové teploty v ústí komínového průduchu (Tiob) 30

6 Sekundární vzduch pro podtlakové komíny 31

6.1 Obecně 31

6.2 Výpočtová metoda 31

6.3 Základní hodnoty pro výpočet sekundárního vzduchu 31

6.4 Tlaky 32

6.5 Teplotní požadavky u sekundárního vzduchu 35

7 Výpočtová metoda pro vyvážené komíny 35

7.1 Obecně 35

7.2 Tlakové požadavky 35

7.3 Teplotní požadavky 36

7.4 Postup výpočtu 36

7.5 Spalinové údaje charakterizující spotřebič 36

7.6 Charakteristické údaje pro výpočet 36

7.7 Základní hodnoty pro výpočet 36

7.8 Stanovení teplot 37

7.9 Stanovení hustot a rychlostí 53

7.10 Stanovení tlaků 55

7.11 Minimální požadovaný tah v sopouchu komína a nejvyšší přípustný tah (PZe a PZemax) a maximální
a minimální tlakový rozdíl v sopouchu komína (PZOePZOemin) 55

7.12 Výpočet povrchové teploty v ústí komínového průduchu (Tiob) 58

8 Uvažování kondenzačního tepla vodní páry ve spalinách 58

8.1 Obecně 58

8.2 Počátek kondenzace 59

Strana

8.3 Výpočet teploty spalin při kondenzaci ve vyústění úseku komína (³ NsegK) 61

9 Zohlednění komínových ventilátorů 65

9.1 Obecně 65

9.2 Vložený ventilátor 66

9.3 Odsávací ventilátor 66

Příloha A (informativní) Výpočet tepelného odporu 67

Příloha B (informativní) Tabulky 68

Příloha C (informativní) Ústí komína s ohledem na přilehlou budovu 78

Příloha D (informativní) Stanovení plynové konstanty R při uvažování kondenzace 79

Evropská předmluva

Tato evropská norma (EN 13384-1:2015) byla vypracována technickou komisí CEN/TC 166 Komíny, jejíž sekretariát zajišťuje ASI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2015.

Pozornost je vztažena k možnosti, že některá z částí tohoto dokumentu může být předmětem oprávnění z patentu. CEN (a/nebo CENELEC) nenese odpovědnost za žádnou identifikaci nebo všechna taková patentová oprávnění.

Tento dokument nahrazuje EN 13384-1:2002+A2:2008.

V souladu s EN 13384-1:2002+A2:2008 jsou zásadní změny dány následovně:

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato evropská norma: Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody obsahuje tři části:

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

1Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje metody tepelně technického a hydraulického výpočtu samostatného komína.

Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro podtlakové i přetlakové komíny s mokrým nebo suchým provozem. Platí pro komíny, na které jsou napojeny spotřebiče paliv, u kterých jsou známy parametry spalin, požadované při výpočtu.

Výpočtové metody podle části této evropské normy jsou použitelné pro komíny s připojením jediného spotřebiče. Výpočtové metody v části 2 této evropské normy jsou použitelné pro komíny s větším počtem připojení od spotřebičů a pro komíny s jediným připojením více spotřebičů. Část 3 popisuje metody pro vývoj diagramů a tabulek pro komíny s jedním připojeným spotřebičem.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.

Zdroj: www.cni.cz