ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.20                                                                                                                                    Říjen 2020

Navrhování střech –
Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 1901-1

 

Designing of roofs –
Part 1: Basic provisions

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se společně s ČSN 73 1901-2 a ČSN 73 1901-3 nahrazuje ČSN 73 1901 z února 2011.


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

1............ Předmět normy............................................................................................................................................................................. 6

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 6

3............ Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 7

4............ Střecha a její funkce.................................................................................................................................................................. 11

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.2......... Střechy bez provozu.................................................................................................................................................................. 11

4.3......... Střechy s provozem................................................................................................................................................................... 11

5............ Namáhání střech........................................................................................................................................................................ 12

5.1......... Vnější a vnitřní vlivy.................................................................................................................................................................... 12

5.1.3...... Vnitřní vlivy jsou zejména......................................................................................................................................................... 12

5.2......... Namáhání a zatížení střech...................................................................................................................................................... 12

6............ Požadavky na střechy................................................................................................................................................................ 13

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

6.1.1...... Základní požadavky................................................................................................................................................................... 13

6.1.2...... Plánovaná životnost střech....................................................................................................................................................... 13

6.2......... Mechanická odolnost a stabilita.............................................................................................................................................. 13

6.3......... Požární bezpečnost................................................................................................................................................................... 14

6.4......... Ochrana zdraví, osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí...................................................... 14

6.5......... Ochrana proti hluku a vibracím................................................................................................................................................ 15

6.6......... Bezpečnost při užívání.............................................................................................................................................................. 15

6.7......... Úspora energie a ochrana tepla.............................................................................................................................................. 15

6.8......... Udržitelné využívání přírodních zdrojů................................................................................................................................... 16

7............ Zásady pro navrhování střech.................................................................................................................................................. 16

7.1......... Navrhování vrstev střech........................................................................................................................................................... 16

7.1.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 16

7.1.2...... Provozní vrstva............................................................................................................................................................................ 16

7.1.3...... Hydroizolační vrstva................................................................................................................................................................... 17

7.1.4...... Tepelněizolační vrstva............................................................................................................................................................... 17

7.1.5...... Tepelněakumulační vrstva....................................................................................................................................................... 17

7.1.6...... Vzduchová vrstva....................................................................................................................................................................... 17

7.1.7...... Parotěsná vrstva......................................................................................................................................................................... 18

7.1.8...... Nosná vrstva................................................................................................................................................................................ 18

7.1.9...... Spádová vrstva........................................................................................................................................................................... 19

7.1.10... Dilatační vrstva............................................................................................................................................................................ 19

7.1.11... Separační vrstva......................................................................................................................................................................... 19

7.1.12... Spojovací vrstva.......................................................................................................................................................................... 19

7.1.13... Drenážní vrstva........................................................................................................................................................................... 19

7.1.14... Filtrační vrstva............................................................................................................................................................................. 19

7.1.15... Větrotěsná vrstva........................................................................................................................................................................ 19

7.1.16... Vzduchotěsná vrstva.................................................................................................................................................................. 19

Strana

7.1.17... Hydroakumulační vrstva........................................................................................................................................................... 20

7.1.18... Pomocná vrstva.......................................................................................................................................................................... 20

7.2......... Zásady konstrukčního řešení................................................................................................................................................... 20

7.2.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 20

7.2.2...... Kotevní prvky............................................................................................................................................................................... 21

7.2.3...... Tvar, sklon a odvodnění střech................................................................................................................................................ 21

7.2.4...... Ochrana proti vodě, sněhu a ledu........................................................................................................................................... 23

7.2.5...... Vzduchotěsnost.......................................................................................................................................................................... 24

7.2.6...... Větrotěsnost................................................................................................................................................................................. 24

7.2.7...... Opatření proti výskytu vlhkosti ve střeše................................................................................................................................ 24

7.2.8...... Ochrana proti nadměrnému šíření tepla ve střeše v letním období................................................................................. 25

7.2.9...... Zajištění mechanické odolnosti a stability skladby střechy a jednotlivých vrstev.......................................................... 25

7.2.10... Požárně bezpečnostní řešení.................................................................................................................................................. 25

7.2.11... Opatření pro zamezení šíření hluku a vibrací....................................................................................................................... 26

7.2.12... Zajištění bezpečnosti při užívání............................................................................................................................................. 26

7.2.13... Proveditelnost a provádění....................................................................................................................................................... 26

7.2.14... Spolehlivost střech..................................................................................................................................................................... 26

7.2.15... Vzájemné nepříznivé ovlivňování materiálů v konstrukci střechy a korozní namáhání............................................... 27

7.2.16... Působení UV záření................................................................................................................................................................... 27

7.2.17... Vliv tvarových a objemových změn použitých výrobků a konstrukcí................................................................................ 27

7.2.18... Zásady řešení detailů a konstrukcí navazujících na střechu.............................................................................................. 27

8............ Dokumentace.............................................................................................................................................................................. 28

9............ Zásady kontrolního a zkušebního plánu (KZP)..................................................................................................................... 29

10.......... Užívání a běžná údržba střech................................................................................................................................................ 30

11.......... Zásady kontrol a podmínky běžné údržby............................................................................................................................. 30

11.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 30

11.2....... Zásady kontrol............................................................................................................................................................................. 30

11.3....... Podmínky běžné údržby........................................................................................................................................................... 30

Příloha A (informativní) Převodní tabulka sklonů................................................................................................................................ 31

Příloha B (informativní) Cykly kontrol.................................................................................................................................................... 32

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma ČSN 73 1901 se člení na části:

Část 1: Základní ustanovení

Část 2: Šikmé střechy se skládanou střešní krytinou

Část 3: Střechy s povlakovou hydroizolační vrstvou

Souvisící ČSN

ČSN EN 335 (49 0080) Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva

ČSN EN 12056-1 (75 6760)Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 15287 (73 4241) soubor Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů

ČSN EN ISO 13788 (73 0544) Tepelně-vlhkostní chování stavebních dílců a stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce – Výpočtové metody

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie

ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové izolace – Základní ustanovení

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4301 Obytné budovy

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
(vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 66/1988, kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vypracování normy

Zpracovatelé: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o., Centrum technické normalizace IČO 25052063, Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc. (ČVUT Fakulta stavební), Ing. Ivan Misar, Ph.D. (Česká hydro-
izolační společnost, odborná společnost ČSSI), Ing. Ladislav Bukovský (ČKAIT), Ing. Jan Klečka (Metrostav a. s.), Ing. Lubomír Keim, CSc. Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s. r. o.

Technická normalizační komise: TNK 65 Izolace staveb

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Petr Beneš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Tato norma obsahuje obecné zásady pro navrhování střech. Zásady pro provádění střech nejsou předmětem této normy.

Text normy obsahuje v kapitolách 4, 5, 6 a 7 základní výčet zatížení a namáhání působících na střechy, dále požadavky na vlastnosti střech a zásady pro návrh střech. Tyto kapitoly slouží jako základní vodítko pro projektanta tak, aby při návrhu střechy neopomenul žádnou vlastnost nebo konstrukční souvislost střechy.

Kapitoly 8, 9, 10 a 11 stanoví doporučený obsah a rozsah projektové dokumentace střech, včetně zásad běžné údržby a užívání střech a dále zásady kontrol.

Norma obsahuje dvě informativní přílohy, týkající se převodních tabulek sklonů a cyklů kontrol a obnovy.

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje technické požadavky na střechy a zásady návrhu střech budov tak, aby střechy plnily
požadovaný účel.

Tato norma platí pro střechy, střešní terasy, balkony, lodžie, přístřešky, markýzy, koruny atik a zdí, římsy a navazující vodorovné konstrukce pod úrovní přilehlého terénu, shora ohraničující podzemní části budovy. Pro památkově chráněné budovy1) a změny dokončených staveb platí tato norma přiměřeně, pokud to nevylučují závažné stavebně technické nebo právní důvody.

Tato norma neplatí pro střechy s textilní krytinou, nafukovací haly, skleníky, průsvitné a průhledné konstrukce částí střech, fasády a výplně otvorů ve střechách a pro střechy a přístřešky, které jsou nedílnou součástí technických a technologických zařízení.

Tato norma nestanoví přímé technické požadavky na stavební výrobky pro střechy.

Příklady stavebních konstrukcí a prvků, kterých se tato norma týká jsou uvedeny na obrázku 1.

Schéma-řez domu_18_05_2016

Obrázek 1 – Vymezení použití normy ve stavbě – příklady

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Zákon č. 20/1987 Sb.

Zdroj: www.cni.cz