ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100; 33.120.10 Říjen 2016

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů –
Část 4 -7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT
a útlumu stínění as nebo vazebního útlumu ac
konektorů a sestav do 3 GHz a výše – Triaxiální
metoda koncentrických trubek

ČSN
EN 62153- 4 -7
ed. 2


34 7003

idt IEC 62153-4-7:2015 + IEC 62153-4-7:2015/COR1:2016-04

Metallic communication cable test methods –
Part 4 -7: Electromagnetic compatibility (EMC) – Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening
attenuation aS or coupling attenuation ac of connectors and assemblies up to and above 3 GHz – Triaxial tube in tube
method

Méthodes d’essai des câbles métalliques de communication –
Partie 4  -7: Compatibilité électromagnétique (CEM) – Méthode d’essai pour mesurer l’impédance de transfert ZT
et l’affaiblissement d’écrantage as ou l’affaiblissement de couplage ac des connecteurs et des cordons jusqu’à 3 GHz
et au-dessus – Méthode triaxiale en tubes concentriques

Prüfverfahren für metallische Kommunikationskabel –
Teil 4  -7: Geschirmtes Prüfverfahren zur Messung von Kopplungswiderstand ZT und von Schirm as-
oder Kopplungsdämpfung ac von HF-Steckverbindern und konfektionierten Kabeln bis zu und über 3 GHz –
Rohr-im-Rohr-Verfahren

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62153-4-7:2016 včetně opravy
EN 62153- 4 -7:2016/AC:2016-05. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62153-4-7:2016 including its
Corrigendum EN 62153-4-7:2016/AC:2016-05. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-01-13 se nahrazuje ČSN EN 62153-4-7 (34 7003) z července 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato triaxiální metoda je vhodná pro stanovení povrchové přenosové impedance a/nebo útlumu stínění a vazebního útlumu spojených stíněných konektorů (včetně spojení mezi kabelem a konektorem) a sestav kabelů. Tuto metodu by rovněž bylo možno rozšířit na stanovení přenosové impedance, vazebního útlumu nebo útlumu stínění symetrických nebo vícekolíkových konektorů a sestav vícežilových kabelů. Pro měření přenosové impedance a útlumu stínění nebo vazebního útlumu je zapotřebí pouze jedno měřicí uspořádání.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62153- 4 -7:2016 dovoleno do 2019-01-13 používat dosud platnou ČSN EN 62153- 4 -7 (34 7003) z července 2007.

Změny proti předchozí normě

Významné technické změny proti předchozí normě jsou tyto:

Informace o citovaných dokumentech

IEC/TS 62153-4-1 dosud nezavedena

IEC 62153-4-3 dosud nezavedena

IEC 62153-4-4 dosud nezavedena

IEC 62153-4-15 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 68 Kabely a vodiče

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Viera Borošová

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz