ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.140.30 Říjen 2016

Halogenidové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN
EN 61167
ed. 2

36 0250

mod IEC 61167:2015

Metal halide lamps – Performance specification

Lampes aux halogénures métalliques – Spécifications de performance

Halogen-Metalldampflampen – Anforderungen an die Arbeitsweise

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61167:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61167:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-06-10 se nahrazuje ČSN EN 61167 (36 0250) z prosince 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na provedení halogenidových výbojek pro všeobecné osvětlování.

Na některé z požadavků uvedených v této normě se odkazuje na „údajovém listu příslušné výbojky“. Tyto údajové listy výbojek jsou obsaženy v této normě. Pro ostatní výbojky, které spadají do rozsahu platnosti této normy, udává příslušné údaje výrobce výbojky nebo odpovědný dodavatel.

Požadavky této normy se týkají pouze typové zkoušky.

Požadavky a tolerance povolené touto normou odpovídají typové zkoušce provedené na výběru vzorků předložených k tomuto účelu výrobcem. V zásadě by se měl tento výběr pro typovou zkoušku skládat ze vzorků majících typické znaky produkce výrobce a jsou co nejblíže středním hodnotám produkce.

Lze očekávat, že pokud se dodrží tolerance uvedené v normě a výrobek bude vyráběn v souladu se zkoušeným výběrem, bude většina produkce v souladu s touto normou. Ale vzhledem k rozptylu produkce je nevyhnutelné, že se někdy vyskytnou výrobky mimo určené tolerance. Informace o výběrových plánech odběru vzorků a postupech pro kontrolu srovnáváním, viz IEC 60410.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61167:2016 dovoleno do 2019-06-10 používat dosud platnou ČSN EN 61167 (36 0250) z prosince 2011.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání je úplnou revizí předchozího vydání normy. Změny jsou detailně uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 61167:2015.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60050-845:1987 zavedena v ČSN IEC 50(845):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník.
Kapitola 845: Osvětlení

IEC 60061-1 zavedena v ČSN 36 0340-1 IEC 61-1 Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 1: Patice pro zdroje světla

IEC 60598-1 zavedena v ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600) Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

IEC 60923 zavedena v ČSN EN 60923 ed. 2 (36 0514) Příslušenství pro světelné zdroje – Předřadníky výbojek (jiné než trubicové zářivky) – Všeobecné požadavky

IEC 60927 zavedena v ČSN EN 60927 ed. 2 (36 0297) Příslušenství pro světelné zdroje – Zapalovací zařízení (jiná než doutnavková) – Požadavky na provedení

IEC/TR 61341 nezavedena

IEC 62035 zavedena v ČSN EN 62035 ed. 2 (36 0220) Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) – Požadavky na bezpečnost

IEC 62471 zavedena v ČSN EN 62471 (36 7752) Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů

CIE 84 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60081 (36 0275) Zářivky pro všeobecné osvětlování – Požadavky na provedení

ČSN EN 60188 ed. 2 (36 0230) Vysokotlaké rtuťové výbojky – Požadavky na provedení

ČSN EN 60357 ed. 2 (36 0160) Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla) – Požadavky na provedení

ČSN EN 61231 (36 0040) Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61167:2015

Mezinárodní normu IEC 61167 vypracovala subkomise 34A Světelné zdroje při technické komisi IEC/TC 34 Světelné zdroje a jejich příslušenství.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2011. Toto vydání je jeho technickou revizí.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny proti předchozímu vydání.

a) Zavádí se soubor nových údajových listů výbojek (20 W, 35 W, 50 W, 100 W).

b) Byl odstraněn odkaz na ILCOS (Mezinárodní systém označování světelných zdrojů) z údajových listů výbojek a nyní se nachází v nové příloze.

c) Informace o vnější teplotě baňky (a v některých případech také o teplotě kolíků a teploty v blízkosti patice) je nahrazena vysvětlením rozdílů v konstrukci výrobců. Toto vysvětlení je uvedeno podrobně v nové příloze.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech: 

FDIS

Zpráva o hlasování

34A/1809/FDIS

34A/1830/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této normě jsou použity tyto typy písma:

požadavky: románský typ

specifikace zkoušek: kurzíva

poznámky: v menším románském typu.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci

UPOZORNĚNÍ Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jitka Machatá, CSc., IČ 18425721

Technická normalizační komise: TNK 67 Světelné zdroje, svítidla a jejich příslušenství

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz