ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 31.260; 33.180.30 Září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy spolehlivosti –
Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

ČSN
EN 62572-3
ed. 3

35 9279

idt IEC 62572-3:2016

Fibre optic active components and devices – Reliability standards –
Part 3: Laser modules used for telecommunication

Composants et dispositifs actifs en fibres optiques – Normes de fiabilité –
Partie 3: Modules laser utilisés pour les télécommunications

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und -geräte – Zuverlässigkeitsnormen –
Teil 3: Lasermodule für Telekommunikationsanwendungen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62572-3:2016. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62572-3:2016. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-03-24 se nahrazuje ČSN EN 62572-3 ed. 2 (35 9279) z března 2015, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma pojednává o stanovení spolehlivosti laserových modulů, používaných v telekomunikacích. Cílem je ustanovit normované metody pro hodnocení spolehlivosti laserových modulů tak, aby se minimalizovala rizika a podporoval vývoj výroby a spolehlivosti. Dále je cílem stanovit prostředky, kterými je možné určit rozložení poruch v čase. To má umožnit určení intenzity poruch přístroje pro stanovení kriteria konce životnosti. Norma obsahuje informativní přílohu A, obsahující formou tabulek návody k provedení zkoušek.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62572-3:2016 dovoleno do 2019-03-24 používat
dosud platnou ČSN EN 62572-3 ed. 2 (35 9279) z března 2015.

Změny proti předchozí normě

Tato norma nahrazuje EN 62572-3:2014. Představuje technickou revizi textu a opravuje chyby v tabulce 1
a tabulce 2.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60068-2-1 zavedena v ČSN EN 60068-2-1 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-1: Zkoušky – Zkouška A: Chlad

IEC 60068-2-14 zavedena v ČSN EN 60068-2-14 ed. 2 (35 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-14: Zkoušky – Zkouška N: Změna teploty

IEC 60749-6 zavedena v ČSN EN 60749-6 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 6: Skladování při vysoké teplotě

IEC 60749-8 zavedena v ČSN EN 60749-8 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 8: Hermetičnost

IEC 60749-10 zavedena v ČSN EN 60749-10 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 10: Mechanické údery

IEC 60749-11 zavedena v ČSN EN 60749-11 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 11: Rychlá změna teploty – Metoda dvou lázní

IEC 60749-12 zavedena v ČSN EN 60749-12 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet

IEC 60749-25 zavedena v ČSN EN 60749-25 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 25: Teplotní cykly

IEC 60749-26 zavedena v ČSN EN 60749-26 ed. 2 (35 8799) Polovodičové součástky – Mechanické a klimatické zkoušky – Část 26: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) – Model lidského těla (HBM)

IEC/TR 62572-2 nezavedena

MIL-STD-883 nezavedena

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz